Det blir hevda at litteratur som set problem under debatt, blir fort forelda. Med tanke på problema skulle eg ønske det var sant.


det-blir-hevda-at-litteratur-som-set-problem-under-debatt-blir-fort-forelda-med-tanke-på-problema-skulle-eg-ønske-det-var-sant
litteraturdetblirhevdaatlitteratursomsetproblemunderdebattfortforeldamedtankeproblemaskulleegønskedetvarsantdet blirblir hevdahevda atat litteraturlitteratur somsom setset problemproblem underunder debattblir fortfort foreldamed tanketanke påpå problemaproblema skulleskulle egeg ønskeønske detdet varvar santdet blir hevdablir hevda athevda at litteraturat litteratur somlitteratur som setsom set problemset problem underproblem under debattblir fort foreldamed tanke påtanke på problemapå problema skulleproblema skulle egskulle eg ønskeeg ønske detønske det vardet var santdet blir hevda atblir hevda at litteraturhevda at litteratur somat litteratur som setlitteratur som set problemsom set problem underset problem under debattmed tanke på problematanke på problema skullepå problema skulle egproblema skulle eg ønskeskulle eg ønske deteg ønske det varønske det var santdet blir hevda at litteraturblir hevda at litteratur somhevda at litteratur som setat litteratur som set problemlitteratur som set problem undersom set problem under debattmed tanke på problema skulletanke på problema skulle egpå problema skulle eg ønskeproblema skulle eg ønske detskulle eg ønske det vareg ønske det var sant

Det skulle ikke undre meg om jeg blir 100 år - så fort som tida går nå. -Aud Schønemann
det-skulle-ikke-undre-meg-om-jeg-blir-100-år-så-fort-som-tida-går-nå
Jeg skulle ønske jeg var død; det er et vanlig ønske, som, i hvert fall av og til, viser at det finnes noe som er mer verd enn livet. -Livet og døden
jeg-skulle-ønske-jeg-var-død-det-er-et-vanlig-ønske-som-i-hvert-fall-av-og-til-viser-at-det-finnes-noe-som-er-mer-verd-enn-livet
For tingene er ikke gode eller onde i seg selv; de blir hva vår tanke gjør dem til. -William Shakespeare
for-tingene-er-ikke-gode-eller-onde-i-seg-selv-blir-hva-vår-tanke-gjør-dem-til
Kunsten å være en god vert er å få gjestene til å føle seg som hjemme selv om du skulle ønske at de var det. -Ukjent
kunsten-å-være-god-vert-er-å-få-gjestene-til-å-føle-seg-som-hjemme-selv-om-du-skulle-ønske-at-var-det
Sant nok. Sant nok. Blir det stort sannere nå, så er det nesten for mye av det gode. -Sannhet
sant-nok-sant-nok-blir-det-stort-sannere-nå-så-er-det-nesten-for-mye-av-det-gode
Uansett hvor lykkelig gift en kvinne er, smigrer det henne alltid å treffe en sjarmerende mann som skulle ønske hun ikke var det. -H. L. Mencken
uansett-hvor-lykkelig-gift-kvinne-er-smigrer-det-henne-alltid-å-treffe-sjarmerende-mann-som-skulle-ønske-hun-ikke-var-det