Det å være med å forandre Norge har vært viktig for meg. Det var tungt noen ganger, å ta kritikk og motbør når det føltes feilaktig, jeg måtte bare tåle det og gå videre.


det-å-være-med-å-forandre-norge-har-vært-viktig-for-meg-det-var-tungt-noen-ganger-å-ta-kritikk-og-motbør-når-det-føltes-feilaktig-jeg-måtte
videredetværemedforandrenorgeharværtviktigformegvartungtnoengangertakritikkogmotbørnårdetføltesfeilaktigjegmåttebaretålevideredet åå værevære medmed åå forandreforandre norgenorge harhar værtvært viktigviktig fordet varvar tungttungt noennoen gangerå tata kritikkkritikk ogog motbørmotbør nårnår detdet føltesføltes feilaktigjeg måttemåtte barebare tåletåle detdet ogog gågå videredet å væreå være medvære med åmed å forandreå forandre norgeforandre norge harnorge har værthar vært viktigvært viktig forviktig for megdet var tungtvar tungt noentungt noen gangerå ta kritikkta kritikk ogkritikk og motbørog motbør nårmotbør når detnår det føltesdet føltes feilaktigjeg måtte baremåtte bare tålebare tåle dettåle det ogdet og gåog gå videre

Jeg har vært rik, og jeg har vært fattig. Tro meg, det var bedre å være rik. -Sophie Tucker
jeg-har-vært-rik-og-jeg-har-vært-fattig-tro-meg-det-var-bedre-å-være-rik
Det er så vanskelig å forandre en mann når han ikke har noen stor feil, men bare litt av alle. -Helen Rowland
det-er-så-vanskelig-å-forandre-mann-når-han-ikke-har-noen-stor-feil-men-bare-litt-av-alle