Dess mer utrygt og kritisk læringsmiljøet er, jo dummere og mer mislykket føler man seg, og dess lengre tid tar det før man lærer det man skal - hvis man i det hele tatt gjør det.


dess-mer-utrygt-og-kritisk-læringsmiljøet-er-jo-dummere-og-mer-mislykket-føler-man-seg-og-dess-lengre-tid-tar-det-før-man-lærer-det-man-skal
læredessmerutrygtogkritisklæringsmiljøeterjodummeremislykketfølermansegdesslengretidtardetførlærerskalhvisheletattgjørdetdess mermer utrygtutrygt ogog kritiskkritisk læringsmiljøetlæringsmiljøet erjo dummeredummere ogog mermer mislykketmislykket følerføler manman segog dessdess lengrelengre tidtid tartar detdet førfør manman lærerlærer detdet manman skalskalhvishvis manman ii detdet helehele tatttatt gjørgjør detdess mer utrygtmer utrygt ogutrygt og kritiskog kritisk læringsmiljøetkritisk læringsmiljøet erjo dummere ogdummere og merog mer mislykketmer mislykket følermislykket føler manføler man segog dess lengredess lengre tidlengre tid tartid tar dettar det førdet før manfør man lærerman lærer detlærer det mandet man skalman skalhvis manhvis man iman i deti det heledet hele tatthele tatt gjørtatt gjør det

Jo mer man graver, dess mer vann springer frem fra kildene. Jo mer man lærer, dess mer flyter visdommens kilde. -Kilde
jo-mer-man-graver-dess-mer-vann-springer-frem-fra-kildene-jo-mer-man-lærer-dess-mer-flyter-visdommens-kilde
Det nifse med livet er at dess lenger jeg lever, dess mindre selvtillit får jeg. Det skal bare et pust til før man knuses. -Selvtillit
det-nifse-med-livet-er-at-dess-lenger-jeg-lever-dess-mindre-selvtillit-får-jeg-det-skal-bare-et-pust-til-før-man-knuses
Jo mindre man har, dess mer blir man kanskje oppsatt på å skryte. -John Steinbeck
jo-mindre-man-har-dess-mer-blir-man-kanskje-oppsatt-på-å-skryte
Jo eldre man blir, dess mer jevnaldrende blir man. -Ivar Wallensteen
jo-eldre-man-blir-dess-mer-jevnaldrende-blir-man
I det hele tatt lærer man bare av det man elsker. -Lære
i-det-hele-tatt-lærer-man-bare-av-det-man-elsker
Kjærligheten har samme virkning som alkohol. Jo mer man mister kontrollen over seg selv, jo mer tror man at man behersker situasjonen. -Kjærlighet - virkning
kjærligheten-har-samme-virkning-som-alkohol-jo-mer-man-mister-kontrollen-over-seg-selv-jo-mer-tror-man-at-man-behersker-situasjonen