Dere kan strebe etter å bli som dem, men forsøk ikke å få dem til å bli som dere. For livet går ikke baklengs og dveler ikke ved i går.


dere-kan-strebe-etter-å-bli-som-dem-men-forsøk-ikke-å-få-dem-til-å-bli-som-dere-for-livet-går-ikke-baklengs-og-dveler-ikke-ved-i-går
oppdragelsederekanstrebeetterblisomdemmenforsøkikkedemtildereforlivetgårbaklengsogdvelervedgårdere kankan strebestrebe etteretter åå blibli somsom demmen forsøkforsøk ikkeikke åfå demdem tiltil åå blibli somsom derelivet gårgår ikkeikke baklengsbaklengs ogog dvelerdveler ikkeikke vedved ii gårdere kan strebekan strebe etterstrebe etter åetter å bliå bli sombli som demmen forsøk ikkeforsøk ikke åikke å fåå få demfå dem tildem til åtil å bliå bli sombli som derefor livet gårlivet går ikkegår ikke baklengsikke baklengs ogbaklengs og dvelerog dveler ikkedveler ikke vedikke ved ived i gårdere kan strebe etterkan strebe etter åstrebe etter å blietter å bli somå bli som demmen forsøk ikke åforsøk ikke å fåikke å få demå få dem tilfå dem til ådem til å blitil å bli somå bli som derefor livet går ikkelivet går ikke baklengsgår ikke baklengs ogikke baklengs og dvelerbaklengs og dveler ikkeog dveler ikke veddveler ikke ved iikke ved i gårdere kan strebe etter åkan strebe etter å blistrebe etter å bli sometter å bli som demmen forsøk ikke å fåforsøk ikke å få demikke å få dem tilå få dem til åfå dem til å blidem til å bli somtil å bli som derefor livet går ikke baklengslivet går ikke baklengs oggår ikke baklengs og dvelerikke baklengs og dveler ikkebaklengs og dveler ikke vedog dveler ikke ved idveler ikke ved i går

Til dem som holder pusten mens de venter på medienes favorittfrase - U-svingen - har jeg bare en ting å si: Dere kan snu hvis dere ønsker. Denne damen snur ikke. -Politiker
til-dem-som-holder-pusten-mens-venter-på-medienes-favorittfrase-u-svingen-har-jeg-bare-ting-å-dere-kan-snu-hvis-dere-ønsker-denne-damen
Dere gleder dere over å lage lover. Men dere gleder dere enda mer over å bryte dem. -Lov
dere-gleder-dere-over-å-lage-lover-men-dere-gleder-dere-enda-mer-over-å-bryte-dem
Vi ønsker ikke å være som lederne under den franske revolusjonen, som sa: Der går mitt folk. Jeg må finne ut hvor de går hen, så jeg kan lede dem. -Politikk
vi-ønsker-ikke-å-være-som-lederne-under-den-franske-revolusjonen-som-sa-der-går-mitt-folk-jeg-må-finne-ut-hvor-går-hen-så-jeg-kan-lede-dem
Dere kan gi dem kjærlighet, men ikke deres tanker. For de har sine egne tanker. -Oppdragelse
dere-kan-gi-dem-kjærlighet-men-ikke-deres-tanker-for-har-sine-egne-tanker
Se på fuglene under himmelen! De sår ikke, de høster ikke og samler ikke i hus, men den Far dere har i himmelen, gir dem føde likevel. -Fugler
se-på-fuglene-under-himmelen-de-sår-ikke-høster-ikke-og-samler-ikke-i-hus-men-den-far-dere-har-i-himmelen-gir-dem-fø-likevel