Der skal ikke stor skarpsindighet til for å innse, at når to mennesker drøfter en ting sammen, må der komme mer ut derav enn om hver tenkte alene for seg.


der-skal-ikke-stor-skarpsindighet-til-for-å-innse-at-når-to-mennesker-drøfter-ting-sammen-må-der-komme-mer-ut-derav-enn-om-hver-tenkte-alene-for
alexander kiellandderskalikkestorskarpsindighettilforinnseatnårtomenneskerdrøftertingsammenderkommemerutderavennomhvertenktealenesegder skalskal ikkeikke storskarpsindighet tiltil forå innseat nårmennesker drøfterdrøfter enen tingting sammenmå derder kommekomme mermer utut deravderav ennenn omom hverhver tenktetenkte alenealene forder skal ikkeskal ikke storikke stor skarpsindighetstor skarpsindighet tilskarpsindighet til fortil for åfor å innsenår to menneskermennesker drøfter endrøfter en tingen ting sammenmå der kommeder komme merkomme mer utmer ut deravut derav ennderav enn omenn om hverom hver tenktehver tenkte alenetenkte alene foralene for seg

En konferanse er et møte mellom viktige mennesker som hver for seg ikke kan gjøre noe, men som sammen kan bestemme at ingenting skal gjøres. -Konferanse
en-konferanse-er-et-møte-mellom-viktige-mennesker-som-hver-for-seg-ikke-kan-gjøre-noe-men-som-sammen-kan-bestemme-at-ingenting-skal-gjøres
Hvortil duger penger når man ikke vil gjøre seg til gode derav? -Penger og økonomi
hvortil-duger-penger-når-man-ikke-vil-gjøre-seg-til-gode-derav
Maten smaker vel hos de franske, eftersom man får så lite til alle tider; ti intet oppvekker mer appetitten enn når der er kun litt i fatet. -Ludvig Holberg
maten-smaker-vel-hos-franske-eftersom-man-får-så-lite-til-alle-tider-ti-intet-oppvekker-mer-appetitten-enn-når-der-er-kun-litt-i-fatet
Ekteskapet er en tilstand der to mennesker verken klarer å være sammen eller uten hverandre over lengre tid. -Ekteskapet er
ekteskapet-er-tilstand-der-to-mennesker-verken-klarer-å-være-sammen-eller-uten-hverandre-over-lengre-tid
Der det er penger, der er djevelen til stede. Men der det ikke er penger, der er han tifold til stede. -Penger og økonomi
der-det-er-penger-der-er-djevelen-til-stede-men-der-det-ikke-er-penger-der-er-han-tifold-til-stede