Den virkelige sannhet har aldri vært kjent, er ikke kjent og blir aldri kjent.


den-virkelige-sannhet-har-aldri-vært-kjent-er-ikke-kjent-og-blir-aldri-kjent
isaac bashevis singerdenvirkeligesannhetharaldriværtkjenterikkekjentogblirkjentden virkeligevirkelige sannhetsannhet harhar aldrialdri værtvært kjenter ikkeikke kjentkjent ogog blirblir aldrialdri kjentden virkelige sannhetvirkelige sannhet harsannhet har aldrihar aldri værtaldri vært kjenter ikke kjentikke kjent ogkjent og blirog blir aldriblir aldri kjentden virkelige sannhet harvirkelige sannhet har aldrisannhet har aldri værthar aldri vært kjenter ikke kjent ogikke kjent og blirkjent og blir aldriog blir aldri kjentden virkelige sannhet har aldrivirkelige sannhet har aldri værtsannhet har aldri vært kjenter ikke kjent og blirikke kjent og blir aldrikjent og blir aldri kjent

Jeg har aldri kjent noen hjemstedsfølelse.Jeg har kjent mange som har forandret sitt kristne navn, men det har aldri gått dem vel i verden.En hemmelighet er din fange så lenge du bevarer den, men du er dens fange dersom den blir kjent.Selv om den ikke er kjent, slutter ikke sannheten å være sann.Vær stille mitt hjerte, du har kjent verre enn dette.... det hender som kjent at vakre mennesker også har andre talenter.