Den største gleden jeg vet om, er å gjøre en god gjerning og passe på at den blir oppdaget ved et uhell.


den-største-gleden-jeg-vet-om-er-å-gjøre-god-gjerning-og-passe-på-at-den-blir-oppdaget-ved-et-uhell
charles lambdenstørstegledenjegvetomergjøregodgjerningogpasseatdenbliroppdagetvedetuhellden størstestørste gledengleden jegjeg vetvet omer åå gjøregjøre enen godgod gjerninggjerning ogog passepasse påpå atat denden blirblir oppdagetoppdaget vedved etet uhellden største gledenstørste gleden jeggleden jeg vetjeg vet omer å gjøreå gjøre engjøre en goden god gjerninggod gjerning oggjerning og passeog passe påpasse på atpå at denat den blirden blir oppdagetblir oppdaget vedoppdaget ved etved et uhellden største gleden jegstørste gleden jeg vetgleden jeg vet omer å gjøre enå gjøre en godgjøre en god gjerningen god gjerning oggod gjerning og passegjerning og passe påog passe på atpasse på at denpå at den blirat den blir oppdagetden blir oppdaget vedblir oppdaget ved etoppdaget ved et uhellden største gleden jeg vetstørste gleden jeg vet omer å gjøre en godå gjøre en god gjerninggjøre en god gjerning ogen god gjerning og passegod gjerning og passe pågjerning og passe på atog passe på at denpasse på at den blirpå at den blir oppdagetat den blir oppdaget vedden blir oppdaget ved etblir oppdaget ved et uhell

En god bok ved vinduet en lys og stille morgen mens solen stiger og huset ennå sover, det er den største og fredeligste gleden livet kommer til å gi. -Aksel Sandemose
en-god-bok-ved-vinduet-lys-og-stille-morgen-mens-solen-stiger-og-huset-ennå-sover-det-er-den-største-og-fredeligste-gleden-livet-kommer-til-å-gi
Du finner ikke gleden - Du velger - Du skaper - Den lille gleden og den store gleden. Gleden i det å være. -Halldor Skard
du-finner-ikke-gleden-du-velger-du-skaper-den-lille-gleden-og-den-store-gleden-gleden-i-det-å-være
Den minste gjerning er bedre enn den største intensjon. -Ord og handling
den-minste-gjerning-er-bedre-enn-den-største-intensjon
Den sjeldne gleden ved å bli sett for den man er, kompenserer for elendighet ved å være det. -Være seg selv
den-sjeldne-gleden-ved-å-bli-sett-for-den-man-er-kompenserer-for-elendighet-ved-å-være-det
Den sanne verdi av en god gjerning ligger i den kjærlighet som inspirerer den. -Talmud
den-sanne-verdi-av-god-gjerning-ligger-i-den-kjærlighet-som-inspirerer-den
Den største kulturelle opplevelsen jeg kan ha er en god fotballkamp. Tett fulgt av en veldig god bok. -Anne Holt
den-største-kulturelle-opplevelsen-jeg-kan-er-god-fotballkamp-tett-fulgt-av-veldig-god-bok