Den som tror på drømmer, prøver å få tak i sin egen skygge.


den-som-tror-på-drømmer-prøver-å-få-tak-i-egen-skygge
drømdensomtrordrømmerprøvertakegenskyggeden somsom trorpå drømmerprøver åfå taktak isin egenegen skyggeden som trorsom tror påtror på drømmerprøver å fåå få takfå tak itak i sini sin egensin egen skyggeden som tror påsom tror på drømmerprøver å få takå få tak ifå tak i sintak i sin egeni sin egen skyggeden som tror på drømmerprøver å få tak iå få tak i sinfå tak i sin egentak i sin egen skygge

Den som tror på drømmer, er redd for sin egen skygge. -Drøm
den-som-tror-på-drømmer-er-redd-for-egen-skygge
Sorgen er som en pil, du blir bare såret om du prøver å stanse den i flukten. Men om du lar den følge sin bane ut, da vil den falle til slutt, uskadelig, til jorden. -Sorg
sorgen-er-som-pil-du-blir-bare-såret-om-du-prøver-å-stanse-den-i-flukten-men-om-du-lar-den-følge-bane-ut-da-vil-den-falle-til-slutt-uskadelig
Den som løper etter sin egen ungdom vil aldri innhente den. -Ungdom
den-som-løper-etter-egen-ungdom-vil-aldri-innhente-den
Den mest kunnskapsrike av dere, er den som legger andres kunnskap til sin egen. -Kunnskap
den-mest-kunnskapsrike-av-dere-er-den-som-legger-andres-kunnskap-til-egen
Den som utfordrer seg selv, former sin egen vei. -Utfordring
den-som-utfordrer-seg-selv-former-egen-vei
Den som kroner seg til konge, blir sin egen slave. -Erik Lerdahl
den-som-kroner-seg-til-konge-blir-egen-slave