Den som lyver hele tiden må før eller seinere snakke sant.


den-som-lyver-hele-tiden-må-før-eller-seinere-snakke-sant
løgndensomlyverheletidenførellerseineresnakkesantden somsom lyverlyver helehele tidentiden måmå førfør ellereller seinereseinere snakkesnakke santden som lyversom lyver helelyver hele tidenhele tiden måtiden må førmå før ellerfør eller seinereeller seinere snakkeseinere snakke santden som lyver helesom lyver hele tidenlyver hele tiden måhele tiden må førtiden må før ellermå før eller seinerefør eller seinere snakkeeller seinere snakke santden som lyver hele tidensom lyver hele tiden målyver hele tiden må førhele tiden må før ellertiden må før eller seineremå før eller seinere snakkefør eller seinere snakke sant

Alle som tenker før de snakker, lyver. -Løgn
alle-som-tenker-før-snakker-lyver
Før i tiden kunne en kvinne huske sitt første kyss hele livet. I dag er det mange kvinner som ikke en gang husker sin første mann. -Walter Winchell
før-i-tiden-kunne-kvinne-huske-sitt-første-kyss-hele-livet-i-dag-er-det-mange-kvinner-som-ikke-gang-husker-første-mann
Tålmodigheten hjelper den syke så tiden ikke blir for lang, og den friske så tiden ikke blir for kort. La dem ta fra meg hele verden, bare jeg får beholde tålmodigheten. -Tertullian
tålmodigheten-hjelper-den-syke-så-tiden-ikke-blir-for-lang-og-den-friske-så-tiden-ikke-blir-for-kort-la-dem-ta-fra-meg-hele-verden-bare-jeg-får
Tiden og omstendighetene endrer seg så raskt at vi hele tiden må rette våre mål mot fremtiden. -Mål
tiden-og-omstendighetene-endrer-seg-så-raskt-at-vi-hele-tiden-må-rette-våre-mål-mot-fremtiden
Troen på at noe er absolutt godt eller absolutt ondt - står i veien for enhver utvikling. Det gode og det onde er blandet - hele tiden. -Dea Trier Mørch
troen-på-at-noe-er-absolutt-godt-eller-absolutt-ondt-står-i-veien-for-enhver-utvikling-det-gode-og-det-onde-er-blandet-hele-tiden