Den som lar seg kjede er mer foraktelig enn den som kjeder andre.


den-som-lar-seg-kjede-er-mer-foraktelig-enn-den-som-kjeder-andre
kjedsomhetdensomlarsegkjedeermerforakteligenndenkjederandreden somsom larlar segseg kjedekjede erer mermer forakteligforaktelig ennenn denden somsom kjederden som larsom lar seglar seg kjedeseg kjede erkjede er merer mer forakteligmer foraktelig ennforaktelig enn denenn den somden som kjedersom kjeder andreden som lar segsom lar seg kjedelar seg kjede erseg kjede er merkjede er mer forakteliger mer foraktelig ennmer foraktelig enn denforaktelig enn den somenn den som kjederden som kjeder andreden som lar seg kjedesom lar seg kjede erlar seg kjede er merseg kjede er mer forakteligkjede er mer foraktelig enner mer foraktelig enn denmer foraktelig enn den somforaktelig enn den som kjederenn den som kjeder andre

De mennesker som bemektiger seg den forrett å kjede andre, har også det fortrinn at de ikke kjeder seg selv. -Nils Kjær
de-mennesker-som-bemektiger-seg-den-forrett-å-kjede-andre-har-også-det-fortrinn-at-ikke-kjeder-seg-selv
Det er ille når to ektefeller kjeder hverandre, men den er langt verre hvis bare den ene kjeder den andre. -Ekteskap
det-er-ille-når-to-ektefeller-kjeder-hverandre-men-den-er-langt-verre-hvis-bare-den-ene-kjeder-den-andre
Den som elsker er heldigere enn den som lar seg elske. -Susan Sontag
den-som-elsker-er-heldigere-enn-den-som-lar-seg-elske
I kjærlighet og politikk vinner den som forstår å kjede seg med en mine som uttrykker den største henrykkelse. -André Maurois
i-kjærlighet-og-politikk-vinner-den-som-forstår-å-kjede-seg-med-mine-som-uttrykker-den-største-henrykkelse
Ingenting er mer foraktelig enn et ungdommelig brushode med grå hår. -Gotthold Ephraim Lessing
ingenting-er-mer-foraktelig-enn-et-ungdommelig-brushode-med-grå-hår