Den som kaster den første sten har i det minste et snev av originalitet.


den-som-kaster-den-første-sten-har-i-det-minste-et-snev-av-originalitet
joachim nielsendensomkasterdenførstestenhardetminsteetsnevavoriginalitetden somsom kasterkaster denden førsteførste stensten harhar ii detdet minsteminste etet snevsnev avden som kastersom kaster denkaster den førsteden første stenførste sten harsten har ihar i deti det minstedet minste etminste et snevet snev avsnev av originalitetden som kaster densom kaster den førstekaster den første stenden første sten harførste sten har isten har i dethar i det minstei det minste etdet minste et snevminste et snev avet snev av originalitetden som kaster den førstesom kaster den første stenkaster den første sten harden første sten har iførste sten har i detsten har i det minstehar i det minste eti det minste et snevdet minste et snev avminste et snev av originalitet

... ingen vil kaste den første sten men alle samler på stener -Dag Evjenth
ingen-vil-kaste-den-første-sten-men-alle-samler-på-stener
Den som i sitt hjerte har selv den minste fordom mot andre, skal på Dommens dag våkne blant de vantro. -Hadith
den-som-i-sitt-hjerte-har-selv-den-minste-fordom-mot-andre-skal-på-dommens-dag-våkne-blant-vantro
Håpet er det lysskjær, den glans som den himmelske glede kaster på jorden. -Jens Christian Hostrup
håpet-er-det-lysskjær-den-glans-som-den-himmelske-glede-kaster-på-jorden
Den som aldri kaster bort tiden, har ikke gjort annet. -Tid
den-som-aldri-kaster-bort-tiden-har-ikke-gjort-annet