Den som ikke reagerer på musikk, den som er uten musikk i sin sjel, det mennesket er ikke til å stole på.


den-som-ikke-reagerer-på-musikk-den-som-er-uten-musikk-i-sjel-det-mennesket-er-ikke-til-å-stole-på
henry millerdensomikkereagerermusikkdenerutenmusikksjeldetmenneskettilstoleden somsom ikkeikke reagererreagerer påpå musikkden somsom erer utenuten musikkmusikk isin sjeldet mennesketmennesket erer ikkeikke tiltil åå stolestole påden som ikkesom ikke reagererikke reagerer påreagerer på musikkden som ersom er utener uten musikkuten musikk imusikk i sini sin sjeldet mennesket ermennesket er ikkeer ikke tilikke til åtil å stoleå stole påden som ikke reagerersom ikke reagerer påikke reagerer på musikkden som er utensom er uten musikker uten musikk iuten musikk i sinmusikk i sin sjeldet mennesket er ikkemennesket er ikke tiler ikke til åikke til å stoletil å stole påden som ikke reagerer påsom ikke reagerer på musikkden som er uten musikksom er uten musikk ier uten musikk i sinuten musikk i sin sjeldet mennesket er ikke tilmennesket er ikke til åer ikke til å stoleikke til å stole på

Musikk er den eneste sanselige nytelse som er uten last. -Musikk
musikk-er-den-eneste-sanselige-nytelse-som-er-uten-last
Musikk gir universet sjel, den gir sinnet vinger, fantasien flukt, alvoret sjarm, den gir munterhet og liv til alt. -Platon
musikk-gir-universet-sjel-den-gir-sinnet-vinger-fantasien-flukt-alvoret-sjarm-den-gir-munterhet-og-liv-til-alt
Det kan sies mye om ny musikk. Det lar seg sikkert hevde at den er ny, men om den også er musikk, kan være mer tvilsomt. -Charles B. Middelthon
det-kan-sies-mye-om-ny-musikk-det-lar-seg-sikkert-hevde-at-den-er-ny-men-om-den-også-er-musikk-kan-være-mer-tvilsomt
Klassisk musikk er musikk vi håper skal bli til en melodi. -Musikk
klassisk-musikk-er-musikk-vi-håper-skal-bli-til-melodi
Det var musikk og sang av den sorten som er mest morsom for den som utøver den! -Musikk
det-var-musikk-og-sang-av-den-sorten-som-er-mest-morsom-for-den-som-utøver-den