Den som ikke liker noen, er mye mer ulykkelig enn den som ikke blir likt av noen.


den-som-ikke-liker-noen-er-mye-mer-ulykkelig-enn-den-som-ikke-blir-likt-av-noen
césar vichard de saint-réaldensomikkelikernoenermyemerulykkeligenndenblirliktavnoenden somsom ikkeikke likerliker noener myemye mermer ulykkeligulykkelig ennenn denden somsom ikkeikke blirblir liktlikt avav noenden som ikkesom ikke likerikke liker noener mye mermye mer ulykkeligmer ulykkelig ennulykkelig enn denenn den somden som ikkesom ikke blirikke blir liktblir likt avlikt av noenden som ikke likersom ikke liker noener mye mer ulykkeligmye mer ulykkelig ennmer ulykkelig enn denulykkelig enn den somenn den som ikkeden som ikke blirsom ikke blir liktikke blir likt avblir likt av noenden som ikke liker noener mye mer ulykkelig ennmye mer ulykkelig enn denmer ulykkelig enn den somulykkelig enn den som ikkeenn den som ikke blirden som ikke blir liktsom ikke blir likt avikke blir likt av noen

Noen tror at fotball gjelder liv eller død. Jeg liker ikke den innstillingen. Det er langt mer alvorlig enn som så. -Fotball
noen-tror-at-fotball-gjelder-liv-eller-død-jeg-liker-ikke-den-innstillingen-det-er-langt-mer-alvorlig-enn-som-så
Ingenting er mer rettferdig fordelt enn den sunne fornuft - det finnes ikke noen som synes at de trenger mer av den enn de allerede har. -Fornuft
ingenting-er-mer-rettferdig-fordelt-enn-den-sunne-fornuft-det-finnes-ikke-noen-som-synes-at-trenger-mer-av-den-enn-allerede-har
Jeg vil ikke være med på å utvanne likestillingen eller omdøpe den til noe annet. Hvis noen oppfatter den som usexy, får vi sørge for at den blir mer moderne. -Kristin Mile
jeg-vil-ikke-være-med-på-å-utvanne-likestillingen-eller-omdøpe-den-til-noe-annet-hvis-noen-oppfatter-den-som-usexy-får-vi-sørge-for-at-den-blir
Den som gjør urett, er mer ulykkelig enn den som lider urett. -Rett og galt
den-som-gjør-urett-er-mer-ulykkelig-enn-den-som-lider-urett
Det er ikke meningen at alle mennesker i verden skal ha det aldeles likt. Noen pappaer arbeider hjemme, og noen borte. -Anne-Cath Vestly
det-er-ikke-meningen-at-alle-mennesker-i-verden-skal-det-aldeles-likt-noen-pappaer-arbeider-hjemme-og-noen-borte