Den som ikke griper lykken mens han har den, han har heller ikke rett til å beklage seg når den vender ham ryggen.


den-som-ikke-griper-lykken-mens-han-har-den-han-har-heller-ikke-rett-til-å-beklage-seg-når-den-vender-ham-ryggen
lykkedensomikkegriperlykkenmenshanhardenhellerretttilbeklagesegnårdenvenderhamryggenden somsom ikkeikke gripergriper lykkenlykken mensmens hanhan harhar denhan harhar hellerheller ikkeikke rettrett tiltil åå beklagebeklage segseg nårnår denden vendervender hamham ryggenden som ikkesom ikke griperikke griper lykkengriper lykken menslykken mens hanmens han harhan har denhan har hellerhar heller ikkeheller ikke rettikke rett tilrett til åtil å beklageå beklage segbeklage seg nårseg når dennår den venderden vender hamvender ham ryggenden som ikke gripersom ikke griper lykkenikke griper lykken mensgriper lykken mens hanlykken mens han harmens han har denhan har heller ikkehar heller ikke rettheller ikke rett tilikke rett til årett til å beklagetil å beklage segå beklage seg nårbeklage seg når denseg når den vendernår den vender hamden vender ham ryggenden som ikke griper lykkensom ikke griper lykken mensikke griper lykken mens hangriper lykken mens han harlykken mens han har denhan har heller ikke retthar heller ikke rett tilheller ikke rett til åikke rett til å beklagerett til å beklage segtil å beklage seg nårå beklage seg når denbeklage seg når den venderseg når den vender hamnår den vender ham ryggen

Når noen sier han har lykken, da har han den ikke. -Lykke
når-noen-sier-han-har-lykken-da-har-han-den-ikke
Gi heller en rusdrikk til den som holder på å gå til grunne, og vin til den som har sorg i sinn. La ham drikke så han glemmer sin armod og ikke minnes sin møye mer. -Bibelen
gi-heller-rusdrikk-til-den-som-holder-på-å-gå-til-grunne-og-vin-til-den-som-har-sorg-i-sinn-la-ham-drikke-så-han-glemmer-armod-og-ikke-minnes
Den som først griper til vold, viser at han ikke har flere argumenter. -Argument
den-som-først-griper-til-vold-viser-at-han-ikke-har-flere-argumenter
Tre kjennetegn har den som hykler. Han lyver når han snakker, han svikter tillit han blir vist og han holder ikke det han lover. -Hadith
tre-kjennetegn-har-den-som-hykler-han-lyver-når-han-snakker-han-svikter-tillit-han-blir-vist-og-han-holder-ikke-det-han-lover
Den som vet han har rett, har råd til å beherske seg. -Ukjent
den-som-vet-han-har-rett-har-råd-til-å-beherske-seg