Den som ikke finner seg en slitesterk illusjon å leve på, han kan like godt grave seg ned med det samme.


den-som-ikke-finner-seg-slitesterk-illusjon-å-leve-på-han-kan-like-godt-grave-seg-ned-med-det-samme
illusjondensomikkefinnersegslitesterkillusjonlevehankanlikegodtgravenedmeddetsammeden somsom ikkeikke finnerfinner segseg enen slitesterkslitesterk illusjonillusjon åå leveleve påhan kankan likelike godtgodt gravegrave segseg nedned medmed detdet sammeden som ikkesom ikke finnerikke finner segfinner seg enseg en slitesterken slitesterk illusjonslitesterk illusjon åillusjon å leveå leve påhan kan likekan like godtlike godt gravegodt grave seggrave seg nedseg ned medned med detmed det sammeden som ikke finnersom ikke finner segikke finner seg enfinner seg en slitesterkseg en slitesterk illusjonen slitesterk illusjon åslitesterk illusjon å leveillusjon å leve påhan kan like godtkan like godt gravelike godt grave seggodt grave seg nedgrave seg ned medseg ned med detned med det sammeden som ikke finner segsom ikke finner seg enikke finner seg en slitesterkfinner seg en slitesterk illusjonseg en slitesterk illusjon åen slitesterk illusjon å leveslitesterk illusjon å leve påhan kan like godt gravekan like godt grave seglike godt grave seg nedgodt grave seg ned medgrave seg ned med detseg ned med det samme

Å leve på moderne vis er det samme som å leve fort. I våre dager kan man ikke drasse med seg et helt vognlass av idealer og romantiske ideer. -Moderne
Å-leve-på-moderne-vis-er-det-samme-som-å-leve-fort-i-våre-dager-kan-man-ikke-drasse-med-seg-et-helt-vognlass-av-idealer-og-romantiske-ideer
Å gifte seg med en mann bare fordi han tar seg godt ut, er som å kjøpe en ost uten å ha prøvesmakt den. -Gifte seg
Å-gifte-seg-med-mann-bare-fordi-han-tar-seg-godt-ut-er-som-å-kjøpe-ost-uten-å-prøvesmakt-den
I over førti år har han site med hendene i fanget og venta på lykka. Ein sein kveld reiser han seg, ser inn i spegelen og set seg ned igjen. -Vente
i-over-førti-år-har-han-site-med-hendene-i-fanget-og-venta-på-lykka-ein-sein-kveld-reiser-han-seg-inn-i-spegelen-og-set-seg-ned-igjen
Harry Hole legger ikke den moralske lista spesielt høyt for seg selv, men han tar seg da bryet med å legge den et sted. Og det er en helt for meg. Han er nokså avkledd, men ikke helt ribba. -Jo Nesbø
harry-hole-legger-ikke-den-moralske-lista-spesielt-høyt-for-seg-selv-men-han-tar-seg-da-bryet-med-å-legge-den-et-sted-og-det-er-helt-for-meg-han