Den som heftig unnskylder sine feil gjør ofte med sin utflukt feilen verre slik bøter på den minste lille rift vil skjemme buksa ved å skjule skaden langt mer enn skaden selv før den ble bøtet.


den-som-heftig-unnskylder-sine-feil-gjør-ofte-med-utflukt-feilen-verre-slik-bøter-på-den-minste-lille-rift-vil-skjemme-buksa-ved-å-skjule-skaden
william shakespearedensomheftigunnskyldersinefeilgjøroftemedutfluktfeilenverreslikbøterdenminstelilleriftvilskjemmebuksavedskjuleskadenlangtmerennselvførblebøtetden somsom heftigheftig unnskylderunnskylder sinesine feilfeil gjørgjør ofteofte medmed sinsin utfluktutflukt feilenfeilen verreverre slikslik bøterbøter påpå denden minsteminste lillelille riftrift vilvil skjemmeskjemme buksabuksa vedved åå skjuleskjule skadenskaden langtlangt mermer ennenn skadenskaden selvselv førfør denden bleble bøtetden som heftigsom heftig unnskylderheftig unnskylder sineunnskylder sine feilsine feil gjørfeil gjør oftegjør ofte medofte med sinmed sin utfluktsin utflukt feilenutflukt feilen verrefeilen verre slikverre slik bøterslik bøter påbøter på denpå den minsteden minste lilleminste lille riftlille rift vilrift vil skjemmevil skjemme buksaskjemme buksa vedbuksa ved åved å skjuleå skjule skadenskjule skaden langtskaden langt merlangt mer ennmer enn skadenenn skaden selvskaden selv førselv før denfør den bleden ble bøtet

Den feilen et barn aldri blir kvitt, er den feilen det ble mest straffet for. -Mignon McLaughlin
den-feilen-et-barn-aldri-blir-kvitt-er-den-feilen-det-ble-mest-straffet-for
Han var en god far, den beste. I det minste før han ble slem, full, og den aller verste. -Far
han-var-god-far-den-beste-i-det-minste-før-han-ble-slem-full-og-den-aller-verste