Den som har tenkt å bli en søt gammel dame på sytti, må begynne som syttenåring.


den-som-har-tenkt-å-bli-søt-gammel-dame-på-sytti-må-begynne-som-syttenåring
agatha christiedensomhartenktblisøtgammeldamesyttibegynnesyttenåringden somsom harhar tenkttenkt åå blibli enen søtsøt gammelgammel damedame påpå syttimå begynnebegynne somsom syttenåringden som harsom har tenkthar tenkt åtenkt å bliå bli enbli en søten søt gammelsøt gammel damegammel dame pådame på syttimå begynne sombegynne som syttenåringden som har tenktsom har tenkt åhar tenkt å blitenkt å bli enå bli en søtbli en søt gammelen søt gammel damesøt gammel dame pågammel dame på syttimå begynne som syttenåringden som har tenkt åsom har tenkt å blihar tenkt å bli entenkt å bli en søtå bli en søt gammelbli en søt gammel dameen søt gammel dame påsøt gammel dame på sytti

Jeg har lyst til å bli gammel og få med meg hele livsutviklingen. Bli en sånn gammel dame som er døv når hun vil og hytter med knyttneven til ungdommen. Det gleder jeg meg veldig til. -Kvinner og alder
jeg-har-lyst-til-å-bli-gammel-og-få-med-meg-hele-livsutviklingen-bli-sånn-gammel-dame-som-er-døv-når-hun-vil-og-hytter-med-knyttneven-til
Har du tenkt på at den som er alles venn kan bli ingens til slutt. -Venn
har-du-tenkt-på-at-den-som-er-alles-venn-kan-bli-ingens-til-slutt
Å bli gammel er som å bli stadig hardere straffet for en forbrytelse du ikke har begått. -Anthony Powell
Å-bli-gammel-er-som-å-bli-stadig-hardere-straffet-for-forbrytelse-du-ikke-har-begått
Ensom - det kan være en fra et annet land eller en som er gammel eller en som ikke har noen venner eller er redd. Det kan være en du kjenner, selv om du ikke har tenkt på det. -Ukjent
ensom-det-kan-være-fra-et-annet-land-eller-som-er-gammel-eller-som-ikke-har-noen-venner-eller-er-redd-det-kan-være-du-kjenner-selv-om-du-ikke
Ha aldri dårlig samvittighet for det du har tenkt om din kone. Hun har tenkt mye verre ting om deg. -Jean Rostand
ha-aldri-dårlig-samvittighet-for-det-du-har-tenkt-om-din-kone-hun-har-tenkt-mye-verre-ting-om-deg