Den som er villig til å ofre sin frihet for en stund i trygghet, fortjener verken frihet eller trygghet.


den-som-er-villig-til-å-ofre-frihet-for-stund-i-trygghet-fortjener-verken-frihet-eller-trygghet
benjamin franklindensomervilligtilofrefrihetforstundtrygghetfortjenerverkenellertrygghetden somsom erer villigvillig tiltil åå ofreofre sinsin frihetfrihet foren stundstund ii trygghetfortjener verkenverken frihetfrihet ellereller trygghetden som ersom er villiger villig tilvillig til åtil å ofreå ofre sinofre sin frihetsin frihet forfrihet for enfor en stunden stund istund i trygghetfortjener verken frihetverken frihet ellerfrihet eller trygghetden som er villigsom er villig tiler villig til åvillig til å ofretil å ofre sinå ofre sin frihetofre sin frihet forsin frihet for enfrihet for en stundfor en stund ien stund i trygghetfortjener verken frihet ellerverken frihet eller trygghetden som er villig tilsom er villig til åer villig til å ofrevillig til å ofre sintil å ofre sin frihetå ofre sin frihet forofre sin frihet for ensin frihet for en stundfrihet for en stund ifor en stund i trygghetfortjener verken frihet eller trygghet

Falsk trygghet er tross alt bedre enn ingen trygghet. -Øistein Rosen
falsk-trygghet-er-tross-alt-bedre-enn-ingen-trygghet
Frihet er alltid frihet for dem som tenker annerledes. -Rosa Luxembourg
frihet-er-alltid-frihet-for-dem-som-tenker-annerledes
Kvinner skal eie sin egen trygghet, sitte ved beslutningsbordet og si det de mener. -Sheryl Sandberg
kvinner-skal-eie-egen-trygghet-sitte-ved-beslutningsbordet-og-det-mener
Den suksessrike leder har trygghet nok til å vite at konflikter ikke er farlige. -Ledelse
den-suksessrike-leder-har-trygghet-nok-til-å-vite-at-konflikter-ikke-er-farlige
Jeg tar meg den frihet. Der ligger hemmeligheten med frihetens vesen. Man tar seg den. Ingen gir oss frihet, vi må ta den selv. -Frihet
jeg-tar-meg-den-frihet-der-ligger-hemmeligheten-med-frihetens-vesen-man-tar-seg-den-ingen-gir-oss-frihet-vi-må-ta-den-selv