Den som er uten lidenskaper, er ikke menneske. Vår herre og mester jagde pengevekslere og kremmere ut av Guds tempel.


den-som-er-uten-lidenskaper-er-ikke-menneske-vår-herre-og-mester-jagde-pengevekslere-og-kremmere-ut-av-guds-tempel
lidenskapdensomerutenlidenskaperikkemenneskevårherreogmesterjagdepengevekslerekremmereutavgudstempelden somsom erer utenuten lidenskaperer ikkeikke menneskevår herreherre ogog mestermester jagdejagde pengevekslerepengevekslere ogog kremmerekremmere utut avav gudsguds tempelden som ersom er utener uten lidenskaperer ikke menneskevår herre ogherre og mesterog mester jagdemester jagde pengevekslerejagde pengevekslere ogpengevekslere og kremmereog kremmere utkremmere ut avut av gudsav guds tempelden som er utensom er uten lidenskapervår herre og mesterherre og mester jagdeog mester jagde pengeveksleremester jagde pengevekslere ogjagde pengevekslere og kremmerepengevekslere og kremmere utog kremmere ut avkremmere ut av gudsut av guds tempelden som er uten lidenskapervår herre og mester jagdeherre og mester jagde pengevekslereog mester jagde pengevekslere ogmester jagde pengevekslere og kremmerejagde pengevekslere og kremmere utpengevekslere og kremmere ut avog kremmere ut av gudskremmere ut av guds tempel

Den som er uten karakter, er ikke et menneske, men en ting. -Karakter
den-som-er-uten-karakter-er-ikke-et-menneske-men-ting
Guds lys var med ham, men trafikklysene var ikke. -E. Y. Harburg
guds-lys-var-med-ham-men-trafikklysene-var-ikke
Et menneske uten karakter er som en blomst uten duft. -Karakter
et-menneske-uten-karakter-er-som-blomst-uten-duft
Skjebnen, det var en herre som kunne lage puslespill! -Skjebne
skjebnen-det-var-herre-som-kunne-lage-puslespill
Guds rike er åpent for alle, også for dem som reiser uten billett. -Himmel
guds-rike-er-åpent-for-alle-også-for-dem-som-reiser-uten-billett