Den som er blitt beruset av makt og har hatt fordel av den, om så bare for et år, kommer aldri til å oppgi den frivillig.


den-som-er-blitt-beruset-av-makt-og-har-hatt-fordel-av-den-om-så-bare-for-et-år-kommer-aldri-til-å-oppgi-den-frivillig
maktdensomerblittberusetavmaktogharhattfordeldenombareforetårkommeraldritiloppgidenfrivilligden somsom erer blittblitt berusetberuset avav maktmakt ogog harhar hatthatt fordelfordel avav denom såså barebare foret årkommer aldrialdri tiltil åå oppgioppgi denden frivilligden som ersom er blitter blitt berusetblitt beruset avberuset av maktav makt ogmakt og harog har hatthar hatt fordelhatt fordel avfordel av denom så bareså bare forbare for etfor et årkommer aldri tilaldri til åtil å oppgiå oppgi denoppgi den frivilligden som er blittsom er blitt beruseter blitt beruset avblitt beruset av maktberuset av makt ogav makt og harmakt og har hattog har hatt fordelhar hatt fordel avhatt fordel av denom så bare forså bare for etbare for et årkommer aldri til åaldri til å oppgitil å oppgi denå oppgi den frivilligden som er blitt berusetsom er blitt beruset aver blitt beruset av maktblitt beruset av makt ogberuset av makt og harav makt og har hattmakt og har hatt fordelog har hatt fordel avhar hatt fordel av denom så bare for etså bare for et årkommer aldri til å oppgialdri til å oppgi dentil å oppgi den frivillig

Av historia kan vi lære kven som har hatt makt til å skrive den. -Historie
av-historia-kan-vi-lære-kven-som-har-hatt-makt-til-å-skrive-den
Man kan treffe kvinner som aldri har hatt en kjærlighetsaffære, men sjelden noen som har hatt bare én. -Kvinner
man-kan-treffe-kvinner-som-aldri-har-hatt-kjærlighetsaffære-men-sjelden-noen-som-har-hatt-bare-én
Bare den fortjener makt som daglig rettferdiggjør den. -Makt
bare-den-fortjener-makt-som-daglig-rettferdiggjør-den
En millionær har den fordel fremfor andre mennesker at han kan se den menneskelige gemenhet, den fullkomment uegennyttige, rendyrkede gemenhet, utfolde seg uavhengig at alle praktiske beregninger. -Millionær
en-millionær-har-den-fordel-fremfor-andre-mennesker-at-han-kan-se-den-menneskelige-gemenhet-den-fullkomment-uegennyttige-rendyrkede-gemenhet-utfolde