Den sikreste vei frem mot å få leve et liv slik som vi ønsker, er at vi innrømmer andre samme rett.


den-sikreste-vei-frem-mot-å-få-leve-et-liv-slik-som-vi-ønsker-er-at-vi-innrømmer-andre-samme-rett
aksel sandemosedensikresteveifremmotleveetlivsliksomviønskereratinnrømmerandresammerettden sikrestesikreste veivei fremfrem motmot åfå leveleve etet livliv slikslik somsom vivi ønskerer atat vivi innrømmerandre sammesamme rettden sikreste veisikreste vei fremvei frem motfrem mot åmot å fåå få levefå leve etleve et livet liv slikliv slik somslik som visom vi ønskerer at viat vi innrømmervi innrømmer andreinnrømmer andre sammeandre samme rettden sikreste vei fremsikreste vei frem motvei frem mot åfrem mot å fåmot å få leveå få leve etfå leve et livleve et liv sliket liv slik somliv slik som vislik som vi ønskerer at vi innrømmerat vi innrømmer andrevi innrømmer andre sammeinnrømmer andre samme rettden sikreste vei frem motsikreste vei frem mot åvei frem mot å fåfrem mot å få levemot å få leve etå få leve et livfå leve et liv slikleve et liv slik somet liv slik som viliv slik som vi ønskerer at vi innrømmer andreat vi innrømmer andre sammevi innrømmer andre samme rett

Og derfor tror jeg også nå at De er på rett vei - til kamp mot løgnen; ti det er bedre å slite seg opp i den kamp enn leve fredsommelig med løgnen i samme stue! -Løgn
og-derfor-tror-jeg-også-nå-at-de-er-på-rett-vei-til-kamp-mot-løgnen-ti-det-er-bedre-å-slite-seg-opp-i-den-kamp-enn-leve-fredsommelig-med
Berømmelsen har den store ulempen at om vi streber etter den, må vi leve vårt liv på en måte som tiltaler andre mennesker, slik at vi unngår det de misliker og søker det som tiltaler dem. -Baruch Spinoza
berømmelsen-har-den-store-ulempen-at-om-vi-streber-etter-den-må-vi-leve-vårt-liv-på-måte-som-tiltaler-andre-mennesker-slik-at-vi-unngår-det
Egoisme er ikke å leve som man selv ønsker å leve. Det er å be andre leve som man selv ønsker å leve. -Oscar Wilde
egoisme-er-ikke-å-leve-som-man-selv-ønsker-å-leve-det-er-å-be-andre-leve-som-man-selv-ønsker-å-leve
Den smale vei - å leve for andre for å redde sin sjel. Den brede - å leve for andre for å redde sin selvaktelse. -Vei
den-smale-vei-å-leve-for-andre-for-å-redde-sjel-den-brede-å-leve-for-andre-for-å-redde-selvaktelse
Vi velger ofte samme vei som våre nærmeste. Men livet handler ikke om å leve ut andres forventninger, det handler om å leve ut sine egne drømmer. -Lars Verket
vi-velger-ofte-samme-vei-som-våre-nærmeste-men-livet-handler-ikke-om-å-leve-ut-andres-forventninger-det-handler-om-å-leve-ut-sine-egne-drømmer
Om æ fikk velge mæ en vei, som ingen andre hadde gått, veien var heilt rett, alltid heilt rett, tror æ at æ hadde takka nei. -Vei
om-æ-fikk-velge-mæ-vei-som-ingen-andre-hadde-gått-veien-var-heilt-rett-alltid-heilt-rett-tror-æ-at-æ-hadde-takka-nei