Den sanne verdi av en god gjerning ligger i den kjærlighet som inspirerer den.


den-sanne-verdi-av-god-gjerning-ligger-i-den-kjærlighet-som-inspirerer-den
talmuddensanneverdiavgodgjerningliggerdenkjærlighetsominspirererdenden sannesanne verdiverdi avav enen godgod gjerninggjerning liggerligger ii denden kjærlighetkjærlighet somsom inspirererinspirerer denden sanne verdisanne verdi avverdi av enav en goden god gjerninggod gjerning liggergjerning ligger iligger i deni den kjærlighetden kjærlighet somkjærlighet som inspirerersom inspirerer denden sanne verdi avsanne verdi av enverdi av en godav en god gjerningen god gjerning liggergod gjerning ligger igjerning ligger i denligger i den kjærligheti den kjærlighet somden kjærlighet som inspirererkjærlighet som inspirerer denden sanne verdi av ensanne verdi av en godverdi av en god gjerningav en god gjerning liggeren god gjerning ligger igod gjerning ligger i dengjerning ligger i den kjærlighetligger i den kjærlighet somi den kjærlighet som inspirererden kjærlighet som inspirerer den

Livet har verdi for den som har en gjerning og en tro, selv om sorgen blir den daglige gjest. -Livet
livet-har-verdi-for-den-som-har-gjerning-og-tro-selv-om-sorgen-blir-den-daglige-gjest
Den største gleden jeg vet om, er å gjøre en god gjerning og passe på at den blir oppdaget ved et uhell. -Charles Lamb
den-største-gleden-jeg-vet-om-er-å-gjøre-god-gjerning-og-passe-på-at-den-blir-oppdaget-ved-et-uhell
Tåken ligger på fjellene, myggen ligger i dalen, krokodillen ligger i vannet, og plikten ligger på den som styrer. -Styre
tåken-ligger-på-fjellene-myggen-ligger-i-dalen-krokodillen-ligger-i-vannet-og-plikten-ligger-på-den-som-styrer
Enhver god gjerning bærer frukt, om enn ikke den man ventet. -Fredrik Gade
enhver-god-gjerning-bærer-frukt-om-enn-ikke-den-man-ventet
Den eneste sanne lov er den som fører til frihet. -Lov
den-eneste-sanne-lov-er-den-som-fører-til-frihet
Den minste gjerning er bedre enn den største intensjon. -Ord og handling
den-minste-gjerning-er-bedre-enn-den-største-intensjon