Den piken som er verd sin vekt i gull, koster det alltid minst å invitere med seg ut.


den-piken-som-er-verd-vekt-i-gull-koster-det-alltid-minst-å-invitere-med-seg-ut
kvinnerdenpikensomerverdvektgullkosterdetalltidminstinviteremedsegutden pikenpiken somsom erer verdverd sinsin vektvekt ii gullkoster detdet alltidalltid minstminst åå invitereinvitere medmed segseg utden piken sompiken som ersom er verder verd sinverd sin vektsin vekt ivekt i gullkoster det alltiddet alltid minstalltid minst åminst å invitereå invitere medinvitere med segmed seg utden piken som erpiken som er verdsom er verd siner verd sin vektverd sin vekt isin vekt i gullkoster det alltid minstdet alltid minst åalltid minst å invitereminst å invitere medå invitere med seginvitere med seg utden piken som er verdpiken som er verd sinsom er verd sin vekter verd sin vekt iverd sin vekt i gullkoster det alltid minst ådet alltid minst å inviterealltid minst å invitere medminst å invitere med segå invitere med seg ut

Juletrepynt blir bare verdifull når den er blitt gammel, hentet ned fra loftet hvert eneste år, litt mer falmet for hvert år som går, men verd sin vekt i minner. -Jul
juletrepynt-blir-bare-verdifull-når-den-er-blitt-gammel-hentet-ned-fra-loftet-hvert-eneste-år-litt-mer-falmet-for-hvert-år-som-går-men-verd-vekt
En bok som ikke er verd å lese minst to ganger, er heller ikke verd å lese én gang. -Karl Julius Weber
en-bok-som-ikke-er-verd-å-lese-minst-to-ganger-er-heller-ikke-verd-å-lese-én-gang
En datter er mer verd enn gull, edelstener glimter matt mot hennes skjønnhet. -Ukjent
en-datter-er-mer-verd-enn-gull-edelstener-glimter-matt-mot-hennes-skjønnhet
Et problem som det ikke er verd å be for, er ikke verd å bekymre seg for. -Glen Wheeler
et-problem-som-det-ikke-er-verd-å-be-for-er-ikke-verd-å-bekymre-seg-for
Stem på den mann som lover minst. Han vil være den som skuffer minst. -Politiker
stem-på-den-mann-som-lover-minst-han-vil-være-den-som-skuffer-minst
Det skulle ikke haste med å brekke nakken, sa piken, de spurte om hun snart skulle gifte seg. -Gifte seg
det-skulle-ikke-haste-med-å-brekke-nakken-sa-piken-spurte-om-hun-snart-skulle-gifte-seg