Den modige kritikk er mer nødvendig enn noen gang, fordi makten sminker seg med kommunikasjonsrådgivere og designerord.


den-modige-kritikk-er-mer-nødvendig-enn-noen-gang-fordi-makten-sminker-seg-med-kommunikasjonsrådgivere-og-designerord
samfunnskritikkdenmodigekritikkermernødvendigennnoengangfordimaktensminkersegmedkommunikasjonsrådgivereogdesignerordden modigemodige kritikkkritikk erer mermer nødvendignødvendig ennenn noennoen gangfordi maktenmakten sminkersminker segseg medmed kommunikasjonsrådgiverekommunikasjonsrådgivere ogog designerordden modige kritikkmodige kritikk erkritikk er merer mer nødvendigmer nødvendig ennnødvendig enn noenenn noen gangfordi makten sminkermakten sminker segsminker seg medseg med kommunikasjonsrådgiveremed kommunikasjonsrådgivere ogkommunikasjonsrådgivere og designerordden modige kritikk ermodige kritikk er merkritikk er mer nødvendiger mer nødvendig ennmer nødvendig enn noennødvendig enn noen gangfordi makten sminker segmakten sminker seg medsminker seg med kommunikasjonsrådgivereseg med kommunikasjonsrådgivere ogmed kommunikasjonsrådgivere og designerordden modige kritikk er mermodige kritikk er mer nødvendigkritikk er mer nødvendig enner mer nødvendig enn noenmer nødvendig enn noen gangfordi makten sminker seg medmakten sminker seg med kommunikasjonsrådgiveresminker seg med kommunikasjonsrådgivere ogseg med kommunikasjonsrådgivere og designerord

Jeg hører mange fordømme disse mennene fordi de var så få. Når var de gode og de modige noen gang i flertall? -Henry David Thoreau
jeg-hører-mange-fordømme-disse-mennene-fordi-var-så-få-når-var-gode-og-modige-noen-gang-i-flertall
Mannen er et nødvendig onde, med betoningen mer på onde enn på nødvendig. -Menn
mannen-er-et-nødvendig-onde-med-betoningen-mer-på-onde-enn-på-nødvendig
Noen ganger må du kjempe en kamp mer enn én gang for å vinne den. -Margaret Thatcher
noen-ganger-må-du-kjempe-kamp-mer-enn-én-gang-for-å-vinne-den
Noen mennesker insisterer på at middelmådig er bedre enn best. De gleder seg over å klippe vinger fordi de ikke selv kan fly. De forakter hjerner fordi de ikke har noen. Pføy! -Middelmådighet
noen-mennesker-insisterer-på-at-middelmådig-er-bedre-enn-best-de-gleder-seg-over-å-klippe-vinger-fordi-ikke-selv-kan-fly-de-forakter-hjerner