Den merkeligste bruk mennesket har gjort av fornuften, er vel den å anse det for et mesterstykke ikke å bruke den, og altså skjære av vingene som mennesket er født med.


den-merkeligste-bruk-mennesket-har-gjort-av-fornuften-er-vel-den-å-anse-det-for-et-mesterstykke-ikke-å-bruke-den-og-altså-skjære-av-vingene-som
georg christoph lichtenbergdenmerkeligstebrukmenneskethargjortavfornuftenerveldenansedetforetmesterstykkeikkebrukedenogaltsåskjærevingenesomfødtmedden merkeligstemerkeligste brukbruk mennesketmennesket harhar gjortgjort avav fornuftener velvel denden åå anseanse detdet foret mesterstykkemesterstykke ikkeikke åå brukebruke denog altsåaltså skjæreskjære avav vingenevingene somsom mennesketmennesket erer fødtfødt medden merkeligste brukmerkeligste bruk mennesketbruk mennesket harmennesket har gjorthar gjort avgjort av fornuftener vel denvel den åden å anseå anse detanse det fordet for etfor et mesterstykkeet mesterstykke ikkemesterstykke ikke åikke å brukeå bruke denog altså skjærealtså skjære avskjære av vingeneav vingene somvingene som mennesketsom mennesket ermennesket er fødter født med

Man kan med rette si at hvis Gud skapte mennesket i sitt bilde, så har mennesket siden gjort gjengjeld. -Menneske
man-kan-med-rette-at-hvis-gud-skapte-mennesket-i-sitt-bilde-så-har-mennesket-siden-gjort-gjengjeld
Den som ikke kan bruke fornuften, er dum. Den som ikke vil, er en hykler. Den som ikke tør, er en slave. -Fornuft
den-som-ikke-kan-bruke-fornuften-er-dum-den-som-ikke-vil-er-hykler-den-som-ikke-tør-er-slave
Den lange, lange sti over myrene og inn i skogene hvem har trakket opp den? Mannen, mennesket, den første som var her. Det var ingen sti før ham. -Sti
den-lange-lange-sti-over-myrene-og-inn-i-skogene-hvem-har-trakket-opp-den-mannen-mennesket-den-første-som-var-her-det-var-ingen-sti-før-ham
Den som ikke reagerer på musikk, den som er uten musikk i sin sjel, det mennesket er ikke til å stole på. -Henry Miller
den-som-ikke-reagerer-på-musikk-den-som-er-uten-musikk-i-sjel-det-mennesket-er-ikke-til-å-stole-på
I mytene har mennesket okkupert verden med sin tanke allerede for uendelig lenge siden og har identifisert seg med alt, fra fisken i havet til den fjerneste stjerne. -Aksel Sandemose
i-mytene-har-mennesket-okkupert-verden-med-tanke-allerede-for-uendelig-lenge-siden-og-har-identifisert-seg-med-alt-fra-fisken-i-havet-til-den