Den høyeste gleden ligger så nær opp til smerten at den som smerten har sine tårer.


den-høyeste-gleden-ligger-så-nær-opp-til-smerten-at-den-som-smerten-har-sine-tårer
glededenhøyestegledenliggernæropptilsmertenatdensomharsinetårerden høyestehøyeste gledengleden liggerligger såså nærnær oppopp tiltil smertensmerten atat denden somsom smertensmerten harhar sinesine tårerden høyeste gledenhøyeste gleden liggergleden ligger såligger så nærså nær oppnær opp tilopp til smertentil smerten atsmerten at denat den somden som smertensom smerten harsmerten har sinehar sine tårerden høyeste gleden liggerhøyeste gleden ligger sågleden ligger så nærligger så nær oppså nær opp tilnær opp til smertenopp til smerten attil smerten at densmerten at den somat den som smertenden som smerten harsom smerten har sinesmerten har sine tårerden høyeste gleden ligger såhøyeste gleden ligger så nærgleden ligger så nær oppligger så nær opp tilså nær opp til smertennær opp til smerten atopp til smerten at dentil smerten at den somsmerten at den som smertenat den som smerten harden som smerten har sinesom smerten har sine tårer

Den dypeste smerten i dine smerter er at den ikke engang fattes av de som står deg nær. -Smerte
den-dypeste-smerten-i-dine-smerter-er-at-den-ikke-engang-fattes-av-som-står-deg-nær
For smerten, den lever på alles munn i lyset, så alle kan se den. Men først på tilværelsens Stillehavsbunn vil sinnet bli dypt nok for gleden. -Glede
for-smerten-den-lever-på-alles-munn-i-lyset-så-alle-kan-se-den-men-først-på-tilværelsens-stillehavsbunn-vil-sinnet-bli-dypt-nok-for-gleden
Den som ikke finner nytelsen noe annet sted, søker den i smerten. -Smerte
den-som-ikke-finner-nytelsen-noe-annet-sted-søker-den-i-smerten
Selvmord tar ikke bort smerten, men gir den til noen andre. -Ukjent
selvmord-tar-ikke-bort-smerten-men-gir-den-til-noen-andre
Smerten ved avskjed er ingenting imot gleden ved å møtes igjen. -Charles Dickens
smerten-ved-avskjed-er-ingenting-imot-gleden-ved-å-møtes-igjen
Smerten blir ikke et onde før den overvinner oss. -Smerte
smerten-blir-ikke-et-onde-før-den-overvinner-oss