Den engstelige blir redd før faren kommer, den feige mens det står på, og den modige når det er over.


den-engstelige-blir-redd-før-faren-kommer-den-feige-mens-det-står-på-og-den-modige-når-det-er-over
jean pauldenengsteligeblirreddførfarenkommerdenfeigemensdetstårogmodigenåreroverden engsteligeengstelige blirblir reddredd førfør farenfaren kommerden feigefeige mensmens detdet stårstår påog denden modigemodige nårnår detdet erer overden engstelige blirengstelige blir reddblir redd førredd før farenfør faren kommerden feige mensfeige mens detmens det stårdet står påog den modigeden modige nårmodige når detnår det erdet er overden engstelige blir reddengstelige blir redd førblir redd før farenredd før faren kommerden feige mens detfeige mens det stårmens det står påog den modige nården modige når detmodige når det ernår det er overden engstelige blir redd førengstelige blir redd før farenblir redd før faren kommerden feige mens det stårfeige mens det står påog den modige når detden modige når det ermodige når det er over

Jeg lærte at mot ikke var fravær av frykt, men seieren over den. Den modige er ikke den som ikke føler seg redd, men den som beseirer frykten. -Nelson Mandela
jeg-lærte-at-mot-ikke-var-fravær-av-frykt-men-seieren-over-den-den-modige-er-ikke-den-som-ikke-føler-seg-redd-men-den-som-beseirer-frykten
Blir vi rørt over våren fordi den minner oss om vår egen engstelige og karrige, men tross alt naive og rørende ungdom? -Vår
blir-vi-rørt-over-våren-fordi-den-minner-oss-om-vår-egen-engstelige-og-karrige-men-tross-alt-naive-og-rørende-ungdom
Vi forstår ikke hva vi har før det er borte. Sånn er det med friheten. Den er som luft. Når du har den, legger du ikke merke til den. -Boris Jeltsin
vi-forstår-ikke-hva-vi-har-før-det-er-borte-sånn-er-det-med-friheten-den-er-som-luft-når-du-har-den-legger-du-ikke-merke-til-den
Kvinner og milde sjeler nøler bare når de selv er i fare. Men de blir modige når det gjelder å redde andre. -Jean Paul
kvinner-og-milde-sjeler-nøler-bare-når-selv-er-i-fare-men-blir-modige-når-det-gjelder-å-redde-andre
Det er rart med lykken - først når man kan unnvære den, så kommer den. -Lykke
det-er-rart-med-lykken-først-når-man-kan-unnvære-den-så-kommer-den