Den beste sjefen er han som har vett nok til å velge dyktige menn til å gjøre det han vil ha gjort, og selvbeherskelse nok til å la være å blande seg opp i arbeidet når de gjør det.


den-beste-sjefen-er-han-som-har-vett-nok-til-å-velge-dyktige-menn-til-å-gjøre-det-han-vil-gjort-og-selvbeherskelse-nok-til-å-være-å-blande-seg
theodore rooseveltdenbestesjefenerhansomharvettnoktilvelgedyktigemenngjøredetvilgjortogselvbeherskelseværeblandesegopparbeidetnårgjørdetden bestebeste sjefensjefen erer hanhan somsom harhar vettvett noknok tiltil åå velgevelge dyktigedyktige mennmenn tiltil åå gjøregjøre detdet hanhan vilvil haha gjortog selvbeherskelseselvbeherskelse noknok tiltil åla værevære åå blandeblande segseg oppopp ii arbeidetarbeidet nårnår dede gjørgjør detden beste sjefenbeste sjefen ersjefen er haner han somhan som harsom har vetthar vett nokvett nok tilnok til åtil å velgeå velge dyktigevelge dyktige menndyktige menn tilmenn til åtil å gjøreå gjøre detgjøre det handet han vilhan vil havil ha gjortog selvbeherskelse nokselvbeherskelse nok tilnok til åtil å laå la værela være åvære å blandeå blande segblande seg oppseg opp iopp i arbeideti arbeidet nårarbeidet når denår de gjørde gjør det

En mann vil at hans kone skal være gløgg nok til å forstå hvor dyktig han er, og dum nok til å beundre ham. -Eden Phillpots
en-mann-vil-at-hans-kone-skal-være-gløgg-nok-til-å-forstå-hvor-dyktig-han-er-og-dum-nok-til-å-beundre-ham
Når man er tretti, er man gammel nok til å vite hva man gjør, men fortsatt ung nok til likevel å gjøre det. -Brigitte Bardot
når-man-er-tretti-er-man-gammel-nok-til-å-vite-hva-man-gjør-men-fortsatt-ung-nok-til-likevel-å-gjøre-det
Å være politiker er som å være fotballtrener. Du må være smart nok til å skjønne spillet og dum nok til å synes det er viktig. -Politiker
Å-være-politiker-er-som-å-være-fotballtrener-du-må-være-smart-nok-til-å-skjønne-spillet-og-dum-nok-til-å-synes-det-er-viktig
Når en mann er satt til å være moralsk støtte for det samfunn han lever i, -; man kan ikke være forsiktig nok. -Henrik Ibsen
når-mann-er-satt-til-å-være-moralsk-støtte-for-det-samfunn-han-lever-i-man-kan-ikke-være-forsiktig-nok
Det viktige er å tenke høyt, å si hva du føler når du føler det, å være modig nok til å leve opp til sannheten slik du ser den, uansett hvilke følger det kan få. -Sannhet
det-viktige-er-å-tenke-høyt-å-hva-du-føler-når-du-føler-det-å-være-modig-nok-til-å-leve-opp-til-sannheten-slik-du-den-uansett-hvilke