Den beste måten å glemme alle bekymringer på er å gå med sko som er for trange.


den-beste-måten-å-glemme-alle-bekymringer-på-er-å-gå-med-sko-som-er-for-trange
ukjentdenbestemåtenglemmeallebekymringerermedskosomfortrangeden bestebeste måtenmåten åå glemmeglemme allealle bekymringerbekymringer påpå erer ågå medmed skosko somsom erer forden beste måtenbeste måten åmåten å glemmeå glemme alleglemme alle bekymringeralle bekymringer påbekymringer på erpå er åer å gåå gå medgå med skomed sko somsko som ersom er forer for trangeden beste måten åbeste måten å glemmemåten å glemme alleå glemme alle bekymringerglemme alle bekymringer påalle bekymringer på erbekymringer på er åpå er å gåer å gå medå gå med skogå med sko sommed sko som ersko som er forsom er for trangeden beste måten å glemmebeste måten å glemme allemåten å glemme alle bekymringerå glemme alle bekymringer påglemme alle bekymringer på eralle bekymringer på er åbekymringer på er å gåpå er å gå meder å gå med skoå gå med sko somgå med sko som ermed sko som er forsko som er for trange

Den beste måten å glemme sine egne problemer på, er å ta del i andres. -Problem
den-beste-måten-å-glemme-sine-egne-problemer-på-er-å-ta-del-i-andres
Den beste måten å unngå presserende oppgaver på er å gi inntrykk av at en er travelt opptatt med ting som alt er gjort. -Oppgave
den-beste-måten-å-unngå-presserende-oppgaver-på-er-å-gi-inntrykk-av-at-er-travelt-opptatt-med-ting-som-alt-er-gjort
Den eneste sikre måten å huske sin kones fødselsdag på, er å glemme den én gang. -Ukjent
den-eneste-sikre-måten-å-huske-kones-fødselsdag-på-er-å-glemme-den-én-gang
Å skrive er å glemme. Litteratur er den mest behagelige måten å ignorere livet på. -Fernando Pessoa
Å-skrive-er-å-glemme-litteratur-er-den-mest-behagelige-måten-å-ignorere-livet-på
Den beste måten å kvitte seg med kiloene på, er å la dem ligge igjen på tallerkenen. -Tore Wretman
den-beste-måten-å-kvitte-seg-med-kiloene-på-er-å-dem-ligge-igjen-på-tallerkenen
Den beste måten å bevare minnet om gode gjerninger på, er å friske dem opp med nye. -Gjerning
den-beste-måten-å-bevare-minnet-om-gode-gjerninger-på-er-å-friske-dem-opp-med-nye