Den beste måten å forberede alderdommen på, er å ikke la noen gleder gå fra seg. Da ville man bli naturlig mett av dage og ikke beklage det når ens tid er omme.


den-beste-måten-å-forberede-alderdommen-på-er-å-ikke-noen-gleder-gå-fra-seg-da-ville-man-bli-naturlig-mett-av-dage-og-ikke-beklage-det-når-ens
fanny zu reventlowdenbestemåtenforberedealderdommenerikkenoenglederfrasegdavillemanblinaturligmettavdageogbeklagedetnårenstidommeden bestebeste måtenmåten åå forberedeforberede alderdommenalderdommen påer åå ikkeikke lala noennoen gledergleder gågå frafra segda villeville manman blibli naturlignaturlig mettmett avav dagedage ogog ikkeikke beklagebeklage detdet nårnår ensens tidtid erer ommeden beste måtenbeste måten åmåten å forberedeå forberede alderdommenforberede alderdommen påer å ikkeå ikke laikke la noenla noen gledernoen gleder gågleder gå fragå fra segda ville manville man bliman bli naturligbli naturlig mettnaturlig mett avmett av dageav dage ogdage og ikkeog ikke beklageikke beklage detbeklage det nårdet når ensnår ens tidens tid ertid er omme

Det vanskeligste når en har hatt suksess, er å finne noen som gleder seg på ens vegne. -Suksess
det-vanskeligste-når-har-hatt-suksess-er-å-finne-noen-som-gleder-seg-på-ens-vegne
Det fins perioder hvor jeg kjenner at jeg er forsynt, at jeg er mett, at det holder. Og når man er mett, setter man seg ikke til bords og spiser. Da går man ifra bordet. Det tror jeg er viktig. -Medgang og motgang
det-fins-perioder-hvor-jeg-kjenner-at-jeg-er-forsynt-at-jeg-er-mett-at-det-holder-og-når-man-er-mett-setter-man-seg-ikke-til-bords-og-spiser-da
Sommeren er omme. Og når sommeren er omme kommer en tid da luften blir rødgyllen, klar som vin. -Axel Jensen
sommeren-er-omme-og-når-sommeren-er-omme-kommer-tid-da-luften-blir-rødgyllen-klar-som-vin
Latter er slett ikke noen dårlig begynnelse på et vennskap, og det er absolutt den beste måten å avslutte det på. -Oscar Wilde
latter-er-slett-ikke-noen-dårlig-begynnelse-på-et-vennskap-og-det-er-absolutt-den-beste-måten-å-avslutte-det-på
Den beste måten vi kan venne oss til å like det arbeidet vi har på, er å forestille oss hvordan livet ville arte seg uten. -Ukjent
den-beste-måten-vi-kan-venne-oss-til-å-like-det-arbeidet-vi-har-på-er-å-forestille-oss-hvordan-livet-ville-arte-seg-uten