Den beste gave Gud har gitt meg, er at jeg trives når jeg er alene. Jeg synes synd på mennesker som alltid må ha noe rundt seg for å ha det godt.


den-beste-gave-gud-har-gitt-meg-er-at-jeg-trives-når-jeg-er-alene-jeg-synes-synd-på-mennesker-som-alltid-må-noe-rundt-seg-for-å-det-godt
astrid lindgrendenbestegavegudhargittmegeratjegtrivesnåralenejegsynessyndmenneskersomalltidnoerundtsegfordetgodtden bestebeste gavegave gudgud harhar gittgitt meger atat jegjeg trivestrives nårnår jegjeg erer alenejeg synessynes syndsynd påpå menneskermennesker somsom alltidalltid måha noenoe rundtrundt segseg forha detdet godtden beste gavebeste gave gudgave gud hargud har gitthar gitt meger at jegat jeg trivesjeg trives nårtrives når jegnår jeg erjeg er alenejeg synes syndsynes synd påsynd på menneskerpå mennesker sommennesker som alltidsom alltid måalltid må hamå ha noeha noe rundtnoe rundt segrundt seg forseg for åfor å haå ha detha det godtden beste gave gudbeste gave gud hargave gud har gittgud har gitt meger at jeg trivesat jeg trives nårjeg trives når jegtrives når jeg ernår jeg er alenejeg synes synd påsynes synd på menneskersynd på mennesker sompå mennesker som alltidmennesker som alltid måsom alltid må haalltid må ha noemå ha noe rundtha noe rundt segnoe rundt seg forrundt seg for åseg for å hafor å ha detå ha det godtden beste gave gud harbeste gave gud har gittgave gud har gitt meger at jeg trives nårat jeg trives når jegjeg trives når jeg ertrives når jeg er alenejeg synes synd på menneskersynes synd på mennesker somsynd på mennesker som alltidpå mennesker som alltid måmennesker som alltid må hasom alltid må ha noealltid må ha noe rundtmå ha noe rundt segha noe rundt seg fornoe rundt seg for årundt seg for å haseg for å ha detfor å ha det godt

Når jeg er gladest, blir jeg av og til trist, for jeg synes synd på folk som ikke er like lykkelige som meg. -TV-serie: Derek
når-jeg-er-gladest-blir-jeg-av-og-til-trist-for-jeg-synes-synd-på-folk-som-ikke-er-like-lykkelige-som-meg
Min livsoppgave har hele tiden vært å trives i eget selskap og vite at jeg kan hjelpe meg selv. At jeg har en person inne i meg som kan holde meg i hånden når det røyner på som verst. -Anneli Drecker
min-livsoppgave-har-hele-tiden-vært-å-trives-i-eget-selskap-og-vite-at-jeg-kan-hjelpe-meg-selv-at-jeg-har-person-inne-i-meg-som-kan-holde-meg-i