Den av dere som er uten synd, kan kaste den første steinen på henne.


den-av-dere-som-er-uten-synd-kan-kaste-den-første-steinen-på-henne
bibelendenavderesomerutensyndkankastedenførstesteinenhenneden avav deredere somsom erer utenuten syndkan kastekaste denden førsteførste steinensteinen påpå henneden av dereav dere somdere som ersom er utener uten syndkan kaste denkaste den førsteden første steinenførste steinen påsteinen på henneden av dere somav dere som erdere som er utensom er uten syndkan kaste den førstekaste den første steinenden første steinen påførste steinen på henneden av dere som erav dere som er utendere som er uten syndkan kaste den første steinenkaste den første steinen påden første steinen på henne

... ingen vil kaste den første sten men alle samler på stener -Dag Evjenth
ingen-vil-kaste-den-første-sten-men-alle-samler-på-stener
Den store, nådeløse synd, - det er den synd å myrde kjærlighetslivet i et menneske. -Henrik Ibsen
den-store-nådeløse-synd-det-er-den-synd-å-myrde-kjærlighetslivet-i-et-menneske
Kun to ting er nødvendig for å holde sin hustru glad. Den ene er å la henne tro at hun får viljen sin, den andre er å la henne få den. -Kvinner og menn
kun-to-ting-er-nødvendig-for-å-holde-hustru-glad-den-ene-er-å-henne-tro-at-hun-får-viljen-den-andre-er-å-henne-få-den
Skjønnheten er den første gaven natur skjenker kvinnene, og den første den tar tilbake. -Skjønnhet
skjønnheten-er-den-første-gaven-natur-skjenker-kvinnene-og-den-første-den-tar-tilbake