Demokratiets grunnpilarer er blant annet at det offentliges aktiviteter skal være allment kjent, mens individers gjøren og laden er skjult med mindre en dommer godkjenner at det er konkret mistanke om kriminalitet. Nå snur vi opp ned på dette – hvor vi ikke får vite hva myndighetene gjør og de får fullt innsyn i våre aktiviteter og vi får ikke engang vite at dette skjer!


demokratiets-grunnpilarer-er-blant-annet-at-det-offentliges-aktiviteter-skal-være-allment-kjent-mens-individers-gjøren-og-laden-er-skjult-med-mindre
Øystein bruås jakobsendemokratietsgrunnpilarererblantannetatdetoffentligesaktiviteterskalværeallmentkjentmensindividersgjørenogladenskjultmedmindredommergodkjennerkonkretmistankeomkriminalitetsnurvioppneddettehvorikkefårvitehvamyndighetenegjørfulltinnsynvåreengangskjerdemokratiets grunnpilarergrunnpilarer erer blantblant annetannet atat detdet offentligesoffentliges aktiviteteraktiviteter skalskal værevære allmentallment kjentmens individersindividers gjørengjøren ogog ladenladen erer skjultskjult medmed mindremindre enen dommerdommer godkjennergodkjenner atat detdet erer konkretkonkret mistankemistanke omom kriminalitetnå snursnur vivi oppopp nedned påpå dettedette –– hvorvi ikkeikke fårfår vitevite hvahva myndighetenemyndighetene gjørgjør ogog dede fårfår fulltfullt innsyninnsyn ii vårevåre aktiviteteraktiviteter ogog vivi fårfår ikkeikke engangengang vitevite atat dettedette skjerdemokratiets grunnpilarer ergrunnpilarer er blanter blant annetblant annet atannet at detat det offentligesdet offentliges aktiviteteroffentliges aktiviteter skalaktiviteter skal væreskal være allmentvære allment kjentmens individers gjørenindividers gjøren oggjøren og ladenog laden erladen er skjulter skjult medskjult med mindremed mindre enmindre en dommeren dommer godkjennerdommer godkjenner atgodkjenner at detat det erdet er konkreter konkret mistankekonkret mistanke ommistanke om kriminalitetnå snur visnur vi oppvi opp nedopp ned påned på dettepå dette –dette – hvor– hvor vihvor vi ikkevi ikke fårikke får vitefår vite hvavite hva myndighetenehva myndighetene gjørmyndighetene gjør oggjør og deog de fårde får fulltfår fullt innsynfullt innsyn iinnsyn i vårei våre aktivitetervåre aktiviteter ogaktiviteter og viog vi fårvi får ikkefår ikke engangikke engang viteengang vite atvite at detteat dette skjer

Det hender at vi plutselig får vite hva vi engang har betydd for andre, men sjelden får vi vite det i tide. -Aksel Sandemose
det-hender-at-vi-plutselig-får-vite-hva-vi-engang-har-betydd-for-andre-men-sjelden-får-vi-vite-det-i-tide
Og så rikelig er naturens nåde mot mødrene, at det er mot barnas innerste instinkt å betro sine bitreste og ulegelige sorger til mor. Det er ikke stort annet enn sykdom og pengesorger de får vite om. -Mor
og-så-rikelig-er-naturens-nå-mot-mødrene-at-det-er-mot-barnas-innerste-instinkt-å-betro-sine-bitreste-og-ulegelige-sorger-til-mor-det-er-ikke
Det er omstendighetene som former våre handlinger, så vel for meg som for deg. Det skal vi alltid ta i betraktning, ved bedømmelse av våre medmenneskers gjøren og laden. -Thor Heyerdahl
det-er-omstendighetene-som-former-våre-handlinger-så-vel-for-meg-som-for-deg-det-skal-vi-alltid-ta-i-betraktning-ved-bedømmelse-av-våre
Syltetøy endre som kjent alltid opp på brødskiva. Det er derfor det blir spist. Vi vil ikke at dette syltetøyet skal bli spist opp av rent forbruk. -Thorbjørn Jagland
syltetøy-endre-som-kjent-alltid-opp-på-brødskiva-det-er-derfor-det-blir-spist-vi-vil-ikke-at-dette-syltetøyet-skal-bli-spist-opp-av-rent
«Skrik» av Munch blir ikke bedre om du får vite navnet på ham som skriker. -Kunst
skrik-av-munch-blir-ikke-bedre-om-du-får-vite-navnet-på-ham-som-skriker