Demokrati er en styreform der du sier hva du mener og gjør hva du får beskjed om.


demokrati-er-styreform-der-du-sier-hva-du-mener-og-gjør-hva-du-får-beskjed-om
demokratidemokratierstyreformderdusierhvameneroggjørfårbeskjedomdemokrati erer enen styreformstyreform derder dudu siersier hvahva dudu menermener ogog gjørgjør hvahva dudu fårfår beskjedbeskjed omdemokrati er ener en styreformen styreform derstyreform der duder du sierdu sier hvasier hva duhva du menerdu mener ogmener og gjørog gjør hvagjør hva duhva du fårdu får beskjedfår beskjed omdemokrati er en styreformer en styreform deren styreform der dustyreform der du sierder du sier hvadu sier hva dusier hva du menerhva du mener ogdu mener og gjørmener og gjør hvaog gjør hva dugjør hva du fårhva du får beskjeddu får beskjed omdemokrati er en styreform derer en styreform der duen styreform der du sierstyreform der du sier hvader du sier hva dudu sier hva du menersier hva du mener oghva du mener og gjørdu mener og gjør hvamener og gjør hva duog gjør hva du fårgjør hva du får beskjedhva du får beskjed om

For å vite hva folk virkelig mener, skal en legge mer merke til hva de gjør enn hva de sier. -Ord og handling
for-å-vite-hva-folk-virkelig-mener-skal-legge-mer-merke-til-hva-gjør-enn-hva-sier
Hva er så spesielt med ironi? Den innebærer jo at man sier det motsatte av hva man mener, men det gjør vi jo alle hver dag - fra morgen til kveld. -Frejlif Olsen
hva-er-så-spesielt-med-ironi-den-innebærer-jo-at-man-sier-det-motsatte-av-hva-man-mener-men-det-gjør-vi-jo-alle-hver-dag-fra-morgen-til-kveld
Kirken ble etter hvert til en pine for meg, for der ble det preket høyt - jeg har nær sagt: skamløst - om Gud, hva han mener, hva Han gjør. -Kirke
kirken-ble-etter-hvert-til-pine-for-meg-for-der-ble-det-preket-høyt-jeg-har-nær-sagt-skamløst-om-gud-hva-han-mener-hva-han-gjør
Du har sleipe strategier og ugunstige gener. Så jeg hører hva du sier, men jeg vet hva du mener. -Dag Evjenth
du-har-sleipe-strategier-og-ugunstige-gener-så-jeg-hører-hva-du-sier-men-jeg-vet-hva-du-mener
Å spørre en forfatter om hva han mener om en kritiker, er som å spørre en lyktestolpe om hva den mener om hunder. -John Osborne
Å-spørre-forfatter-om-hva-han-mener-om-kritiker-er-som-å-spørre-lyktestolpe-om-hva-den-mener-om-hunder
Politiske ledere mener ikke alltid det motsatte av hva de sier. -Politiker
politiske-ledere-mener-ikke-alltid-det-motsatte-av-hva-sier