De toskete har mange morsomme stunder som de kloke ikke forstår seg på ... dette er en slik.


de-toskete-har-mange-morsomme-stunder-som-kloke-ikke-forstår-seg-på-dette-er-slik
forståelsetosketeharmangemorsommestundersomklokeikkeforstårsegdetteerslikde tosketetoskete harhar mangemange morsommemorsomme stunderstunder somsom dede klokekloke ikkeikke forstårforstår segseg pådettedette erer enen slikde toskete hartoskete har mangehar mange morsommemange morsomme stundermorsomme stunder somstunder som desom de klokede kloke ikkekloke ikke forstårikke forstår segforstår seg påseg påpå dettedette erdette er ener en slikde toskete har mangetoskete har mange morsommehar mange morsomme stundermange morsomme stunder sommorsomme stunder som destunder som de klokesom de kloke ikkede kloke ikke forstårkloke ikke forstår segikke forstår seg påforstår seg påseg på dettepå dette erdette er endette er en slikde toskete har mange morsommetoskete har mange morsomme stunderhar mange morsomme stunder sommange morsomme stunder som demorsomme stunder som de klokestunder som de kloke ikkesom de kloke ikke forstårde kloke ikke forstår segkloke ikke forstår seg påikke forstår seg påforstår seg på detteseg på dette erpå dette er endette er en slik

Slik klippen ikke bryr seg om stormen, slik bryr heller ikke kloke mennesker seg om ros eller ris. -Klokskap
slik-klippen-ikke-bryr-seg-om-stormen-slik-bryr-heller-ikke-kloke-mennesker-seg-om-ros-eller-ris
Den som bare forstår seg på kjemi, forstår seg ikke engang på det. -Georg Christoph Lichtenberg
den-som-bare-forstår-seg-på-kjemi-forstår-seg-ikke-engang-på-det
Tall kan aldri bli morsomme, min pike, når de ikke vedrører ens egen formue. Men det vet Gud at de ofte ikke er morsomme da heller. -Bjørnstjerne Bjørnson
tall-kan-aldri-bli-morsomme-min-pike-når-ikke-vedrører-ens-egen-formue-men-det-vet-gud-at-ofte-ikke-er-morsomme-da-heller
Og moren forstår - slik mødre alltid forstår - instinktivt. -Mika Waltari
og-moren-forstår-slik-mødre-alltid-forstår-instinktivt
Mange kloke kvinner er alene bare fordi de ikke har forstått å skjule sin klokhet. -Kvinner
mange-kloke-kvinner-er-alene-bare-fordi-ikke-har-forstått-å-skjule-klokhet
Mellom menneske og menneske er dette det høyeste. Disippelen er anledning til at læreren forstår seg selv, læreren er anledning til at disippelen forstår seg selv. -Lærer
mellom-menneske-og-menneske-er-dette-det-høyeste-disippelen-er-anledning-til-at-læreren-forstår-seg-selv-læreren-er-anledning-til-at-disippelen