De som prøver å lede folket, kan bare gjøre det ved å følge pøbelen.


de-som-prøver-å-lede-folket-kan-bare-gjøre-det-ved-å-følge-pøbelen
oscar wildesomprøverledefolketkanbaregjøredetvedfølgepøbelende somsom prøverprøver åå ledelede folketkan barebare gjøregjøre detdet vedved åå følgefølge pøbelende som prøversom prøver åprøver å ledeå lede folketkan bare gjørebare gjøre detgjøre det veddet ved åved å følgeå følge pøbelende som prøver åsom prøver å ledeprøver å lede folketkan bare gjøre detbare gjøre det vedgjøre det ved ådet ved å følgeved å følge pøbelende som prøver å ledesom prøver å lede folketkan bare gjøre det vedbare gjøre det ved ågjøre det ved å følgedet ved å følge pøbelen

Religionen er viktigere for meg enn de mennene som prøver å lede den. -Religion
religionen-er-viktigere-for-meg-enn-mennene-som-prøver-å-lede-den
Sorgen er som en pil, du blir bare såret om du prøver å stanse den i flukten. Men om du lar den følge sin bane ut, da vil den falle til slutt, uskadelig, til jorden. -Sorg
sorgen-er-som-pil-du-blir-bare-såret-om-du-prøver-å-stanse-den-i-flukten-men-om-du-lar-den-følge-bane-ut-da-vil-den-falle-til-slutt-uskadelig
Man kan ikke gi mennesker varig hjelp ved å gjøre det for dem som de selv burde gjøre. -Seg selv og andre
man-kan-ikke-gi-mennesker-varig-hjelp-ved-å-gjøre-det-for-dem-som-selv-burde-gjøre
Den eneste måten noen kan lede oss på, er å gjenopprette troen i oss på at vi kan lede oss selv. -Henry Miller
den-eneste-måten-noen-kan-lede-oss-på-er-å-gjenopprette-troen-i-oss-på-at-vi-kan-lede-oss-selv
Hva og hvor mye hadde jeg mistet ved å prøve å gjøre bare det som var forventet av meg i stedet for hva jeg selv hadde ønsket å gjøre? -Forventning
hva-og-hvor-mye-hadde-jeg-mistet-ved-å-prøve-å-gjøre-bare-det-som-var-forventet-av-meg-i-stedet-for-hva-jeg-selv-hadde-ønsket-å-gjøre
Hva skulle vi gjøre om vi ikke hadde de gode drømmerne blant oss? Det finnes larm som bare kan overvinnes med stillhet, det finnes teknikk som bare kan gjennomskues i drømme. -Inger Hagerup
hva-skulle-vi-gjøre-om-vi-ikke-hadde-gode-drømmerne-blant-oss-det-finnes-larm-som-bare-kan-overvinnes-med-stillhet-det-finnes-teknikk-som-bare-kan