De som klarer å leve hektisk uten å stresses, er de som er til stede i det de gjør når de gjør det.


de-som-klarer-å-leve-hektisk-uten-å-stresses-er-som-er-til-stede-i-det-gjør-når-gjør-det
tidsklemmasomklarerlevehektiskutenstressesertilstededetgjørnårdetde somsom klarerklarer åå leveleve hektiskhektisk utenuten åå stresseser dede somsom erer tiltil stedestede ii detdet dede gjørgjør nårnår dede gjørgjør detde som klarersom klarer åklarer å leveå leve hektiskleve hektisk utenhektisk uten åuten å stresseser de somde som ersom er tiler til stedetil stede istede i deti det dedet de gjørde gjør nårgjør når denår de gjørde gjør detde som klarer åsom klarer å leveklarer å leve hektiskå leve hektisk utenleve hektisk uten åhektisk uten å stresseser de som erde som er tilsom er til stedeer til stede itil stede i detstede i det dei det de gjørdet de gjør nårde gjør når degjør når de gjørnår de gjør detde som klarer å levesom klarer å leve hektiskklarer å leve hektisk utenå leve hektisk uten åleve hektisk uten å stresseser de som er tilde som er til stedesom er til stede ier til stede i dettil stede i det destede i det de gjøri det de gjør nårdet de gjør når dede gjør når de gjørgjør når de gjør det

Skam over de lidenskaper som gjør menneskene små. Ære være den lidenskap som gjør dem til barn. -Lidenskap
skam-over-lidenskaper-som-gjør-menneskene-små-Ære-være-den-lidenskap-som-gjør-dem-til-barn
Det som gjør det deilig å leve, er at i morgen ikke er som i går, og at hvert møte er et nytt håp. -Eva Joly
det-som-gjør-det-deilig-å-leve-er-at-i-morgen-ikke-er-som-i-går-og-at-hvert-møte-er-et-nytt-håp
Nytelsen er det eneste som gjør livet verdt å leve. Ingenting eldes så fort som lykken. -Oscar Wilde
nytelsen-er-det-eneste-som-gjør-livet-verdt-å-leve-ingenting-eldes-så-fort-som-lykken
En mann som preker moral, er som regel en hykler, og de kvinnene som gjør det, er uten unntak stygge. -Oscar Wilde
en-mann-som-preker-moral-er-som-regel-hykler-og-kvinnene-som-gjør-det-er-uten-unntak-stygge