De som ikkje klarer å ete sæ mætt, klarer ikkje å sleike sæ mætt heller.


de-som-ikkje-klarer-å-ete-sæ-mætt-klarer-ikkje-å-sleike-sæ-mætt-heller
matsomikkjeklareretemættsleikemætthellerde somsom ikkjeikkje klarerklarer åå eteete sæsæ mættklarer ikkjeikkje åå sleikesleike sæsæ mættmætt hellerde som ikkjesom ikkje klarerikkje klarer åklarer å eteå ete sæete sæ mættklarer ikkje åikkje å sleikeå sleike sæsleike sæ mættsæ mætt hellerde som ikkje klarersom ikkje klarer åikkje klarer å eteklarer å ete sæå ete sæ mættklarer ikkje å sleikeikkje å sleike sæå sleike sæ mættsleike sæ mætt hellerde som ikkje klarer åsom ikkje klarer å eteikkje klarer å ete sæklarer å ete sæ mættklarer ikkje å sleike sæikkje å sleike sæ mættå sleike sæ mætt heller

De flinke barna klarer alt. Og det er alt de klarer. -Finn Skårderud
de-flinke-barna-klarer-alt-og-det-er-alt-klarer
I eit skinnande no skal du leva, ikkje i går, ikkje i morgon, men no. -Gerd Grønvold Saue
i-eit-skinnande-no-skal-du-leva-ikkje-i-går-ikkje-i-morgon-men-no
Var ikkje Myrkret, so visste me ikkje av Stjernor. -Kjersti Scheen
var-ikkje-myrkret-so-visste-me-ikkje-av-stjernor
å leve er ikkje akkurat det lettaste som finst ikkje alltid vakre roser og fin musikk men sidan no dette orgelet likevel står her kan vi vel spele litt på det? -Arne Ruset
å-leve-er-ikkje-akkurat-det-lettaste-som-finst-ikkje-alltid-vakre-roser-og-musikk-men-sidan-no-dette-orgelet-likevel-står-her-kan-vi-vel-spele-litt
Skalet av alle ting kan ein få for pengar. Men ikkje kjernen, den er ikkje for pengar fal. -Penger og økonomi
skalet-av-alle-ting-kan-ein-få-for-pengar-men-ikkje-kjernen-den-er-ikkje-for-pengar-fal