De som alltid lar barna gjøre som de vil, har fullstendig misforstått begrepet frihet. Det er direkte feigt å si til sine barn: Gjør som dere vil.


de-som-alltid-lar-barna-gjøre-som-vil-har-fullstendig-misforstått-begrepet-frihet-det-er-direkte-feigt-å-til-sine-barn-gjør-som-dere-vil
oppdragelsesomalltidlarbarnagjørevilharfullstendigmisforståttbegrepetfrihetdeterdirektefeigttilsinebarngjørderevilde somsom alltidalltid larlar barnabarna gjøregjøre somsom dede vilhar fullstendigfullstendig misforståttmisforstått begrepetbegrepet frihetdet erer direktedirekte feigtfeigt åsi tiltil sinesine barngjør somsom deredere vilde som alltidsom alltid laralltid lar barnalar barna gjørebarna gjøre somgjøre som desom de vilhar fullstendig misforståttfullstendig misforstått begrepetmisforstått begrepet frihetdet er direkteer direkte feigtdirekte feigt åfeigt å siå si tilsi til sinetil sine barngjør som deresom dere vilde som alltid larsom alltid lar barnaalltid lar barna gjørelar barna gjøre sombarna gjøre som degjøre som de vilhar fullstendig misforstått begrepetfullstendig misforstått begrepet frihetdet er direkte feigter direkte feigt ådirekte feigt å sifeigt å si tilå si til sinesi til sine barngjør som dere vilde som alltid lar barnasom alltid lar barna gjørealltid lar barna gjøre somlar barna gjøre som debarna gjøre som de vilhar fullstendig misforstått begrepet frihetdet er direkte feigt åer direkte feigt å sidirekte feigt å si tilfeigt å si til sineå si til sine barn

Ledere som ikke vil ha medarbeidere som må hente barna sine på fotballtrening, har misforstått. -Gerd-Liv Valla
ledere-som-ikke-vil-medarbeidere-som-må-hente-barna-sine-på-fotballtrening-har-misforstått
Hvis foreldrene gjør for mye for sine barn, vil ikke barna gjøre særlig mye for seg selv. -Elbert Hubbard
hvis-foreldrene-gjør-for-mye-for-sine-barn-vil-ikke-barna-gjøre-særlig-mye-for-seg-selv
Jeg har oppdaget at hvis jeg er villig til å være ærlig mot barna, blir de ærlige mot meg igjen. Så enkelt er det. Barn som vokser opp, gjør som foreldrene gjør, ikke som foreldrene sier. -Oppdragelse
jeg-har-oppdaget-at-hvis-jeg-er-villig-til-å-være-ærlig-mot-barna-blir-ærlige-mot-meg-igjen-så-enkelt-er-det-barn-som-vokser-opp-gjør-som
Kvinner vil enkelte ganger bekjenne sine synder, men jeg har aldri hørt om en kvinne som vil innrømme sine feil. -Kvinner
kvinner-vil-enkelte-ganger-bekjenne-sine-synder-men-jeg-har-aldri-hørt-om-kvinne-som-vil-innrømme-sine-feil
Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, det skal også dere gjøre mot dem. For dette er loven og profetene i en sum. -Den gylne regel
alt-dere-vil-at-andre-skal-gjøre-mot-dere-det-skal-også-dere-gjøre-mot-dem-for-dette-er-loven-og-profetene-i-sum