De skal ikkje misakte seglaren; han er ein skarv, men han er å likne med eit menneske, i mange ting. Og seglarar er vi alle, på livsens hav.


de-skal-ikkje-misakte-seglaren-han-er-ein-skarv-men-han-er-å-likne-med-eit-menneske-i-mange-ting-og-seglarar-er-vi-alle-på-livsens-hav
kjøp og salgskalikkjemisakteseglarenhanereinskarvmenliknemedeitmenneskemangetingogseglararviallelivsenshavde skalskal ikkjeikkje misaktemisakte seglarenhan erer einein skarvmen hanhan erer åå liknelikne medmed eiteit menneskei mangemange tingog seglararseglarar erer vivi allepå livsenslivsens havde skal ikkjeskal ikkje misakteikkje misakte seglarenhan er einer ein skarvmen han erhan er åer å likneå likne medlikne med eitmed eit menneskei mange tingog seglarar erseglarar er vier vi allepå livsens havde skal ikkje misakteskal ikkje misakte seglarenhan er ein skarvmen han er åhan er å likneer å likne medå likne med eitlikne med eit menneskeog seglarar er viseglarar er vi allede skal ikkje misakte seglarenmen han er å liknehan er å likne meder å likne med eitå likne med eit menneskeog seglarar er vi alle

Vinn ein kunstnar full siger med det same, er han helst ikkje noko nytt, men eitkvart ein tek farvel med. -Kristoffer Uppdal
vinn-ein-kunstnar-full-siger-med-det-same-er-han-helst-ikkje-noko-nytt-men-eitkvart-ein-tek-farvel-med
Skalet av alle ting kan ein få for pengar. Men ikkje kjernen, den er ikkje for pengar fal. -Penger og økonomi
skalet-av-alle-ting-kan-ein-få-for-pengar-men-ikkje-kjernen-den-er-ikkje-for-pengar-fal
I eit skinnande no skal du leva, ikkje i går, ikkje i morgon, men no. -Gerd Grønvold Saue
i-eit-skinnande-no-skal-du-leva-ikkje-i-går-ikkje-i-morgon-men-no
Ein må fokusere på det ein har, halde fram med å jobbe; ikkje slappe av og tru at ting kjem av seg sjølv. -Gitte Witt
ein-må-fokusere-på-det-ein-har-halde-fram-med-å-jobbe-ikkje-slappe-av-og-tru-at-ting-kjem-av-seg-sjølv
Eit kvart menneske er eit lite drama og dei fleste fortener ein roman. -Menneske
eit-kvart-menneske-er-eit-lite-drama-og-dei-fleste-fortener-ein-roman