De sier for et gammelt ord at kvinnelist er uten ende. Jeg mener nu at kvinnelist har både bukten og endene.


de-sier-for-et-gammelt-ord-at-kvinnelist-er-uten-ende-jeg-mener-nu-at-kvinnelist-har-bå-bukten-og-endene
kvinnersierforetgammeltordatkvinnelisterutenendejegmenernuharbådebuktenogendenede siersier foret gammeltord atat kvinnelistkvinnelist erer utenuten endejeg menermener nunu atat kvinnelistkvinnelist harhar bådebåde buktenbukten ogog endenede sier forsier for etfor et gammeltet gammelt ordgammelt ord atord at kvinnelistat kvinnelist erkvinnelist er utener uten endejeg mener numener nu atnu at kvinnelistat kvinnelist harkvinnelist har bådehar både buktenbåde bukten ogbukten og endenede sier for etsier for et gammeltfor et gammelt ordet gammelt ord atgammelt ord at kvinnelistord at kvinnelist erat kvinnelist er utenkvinnelist er uten endejeg mener nu atmener nu at kvinnelistnu at kvinnelist harat kvinnelist har bådekvinnelist har både buktenhar både bukten ogbåde bukten og endenede sier for et gammeltsier for et gammelt ordfor et gammelt ord atet gammelt ord at kvinnelistgammelt ord at kvinnelist erord at kvinnelist er utenat kvinnelist er uten endejeg mener nu at kvinnelistmener nu at kvinnelist harnu at kvinnelist har bådeat kvinnelist har både buktenkvinnelist har både bukten oghar både bukten og endene

Du har sleipe strategier og ugunstige gener. Så jeg hører hva du sier, men jeg vet hva du mener. -Dag Evjenth
du-har-sleipe-strategier-og-ugunstige-gener-så-jeg-hører-hva-du-sier-men-jeg-vet-hva-du-mener
Det er altfor mange ord i omløp i verden, den som sier mye har ikke sine ord i behold. -Ord
det-er-altfor-mange-ord-i-omløp-i-verden-den-som-sier-mye-har-ikke-sine-ord-i-behold
Når du ber, er det bedre at ditt hjerte er uten ord enn at dine ord er uten hjerte. -Bønn
når-du-ber-er-det-bedre-at-ditt-hjerte-er-uten-ord-enn-at-dine-ord-er-uten-hjerte
Dere må tro meg når jeg sier at jeg har funnet det umulig å bære den tunge byrden av ansvar og å utføre mine plikter som konge slik jeg gjerne ville, uten hjelp og støtte fra kvinnen jeg elsker. -Edward VIII
dere-må-tro-meg-når-jeg-sier-at-jeg-har-funnet-det-umulig-å-bære-den-tunge-byrden-av-ansvar-og-å-utføre-mine-plikter-som-konge-slik-jeg-gjerne
Hver kvinne på jorden har blandet sin ånde med rosens duft, har visket, mens leben skalv, de søte ord, de hete ord, som ingen kjenner, ingen uten rosen, der selv er den heteste skjelven. -Sigbjørn Obstfelder
hver-kvinne-på-jorden-har-blandet-ånde-med-rosens-duft-har-visket-mens-leben-skalv-søte-ord-hete-ord-som-ingen-kjenner-ingen-uten-rosen-der-selv
Ikke bry deg om hva kritikerne mener og sier. Husk at ingen noen gang har reist en statue for en kritiker. -Jean Sibelius
ikke-bry-deg-om-hva-kritikerne-mener-og-sier-husk-at-ingen-noen-gang-har-reist-statue-for-kritiker