De menneskene som får mest ut av livet, er ikke de som har levd et sekel, men de som har levd hvert minutt.


de-menneskene-som-får-mest-ut-av-livet-er-ikke-som-har-levd-et-sekel-men-som-har-levd-hvert-minutt
grip dagenmenneskenesomfårmestutavliveterikkeharlevdetsekelmenhvertminuttde menneskenemenneskene somsom fårfår mestmest utut avav liveter ikkeikke dede somsom harhar levdlevd etet sekelmen dede somsom harhar levdlevd hverthvert minuttde menneskene sommenneskene som fårsom får mestfår mest utmest ut avut av liveter ikke deikke de somde som harsom har levdhar levd etlevd et sekelmen de somde som harsom har levdhar levd hvertlevd hvert minuttde menneskene som fårmenneskene som får mestsom får mest utfår mest ut avmest ut av liveter ikke de somikke de som harde som har levdsom har levd ethar levd et sekelmen de som harde som har levdsom har levd hverthar levd hvert minuttde menneskene som får mestmenneskene som får mest utsom får mest ut avfår mest ut av liveter ikke de som harikke de som har levdde som har levd etsom har levd et sekelmen de som har levdde som har levd hvertsom har levd hvert minutt

Det er ikke den som har levd lengst som har levd mest, men den som har nytt livet mest. -Jean-Jacques Rousseau
det-er-ikke-den-som-har-levd-lengst-som-har-levd-mest-men-den-som-har-nytt-livet-mest
Den har levd lykkelig som har levd ubemerket. -Ovid
den-har-levd-lykkelig-som-har-levd-ubemerket
Den som ønsker å leve livet om igjen, har overhodet ikke levd. -Leve
den-som-ønsker-å-leve-livet-om-igjen-har-overhodet-ikke-levd
Den som har elsket lenge, har ikke levd forgjeves -Rolf Jacobsen
den-som-har-elsket-lenge-har-ikke-levd-forgjeves
Jeg vil ha regjeringsmedlemmer som har levd Herrens glade dager og som vrinsker av lykke, også når de ikke er på fotballkamp. -Politiker
jeg-vil-regjeringsmedlemmer-som-har-levd-herrens-glade-dager-og-som-vrinsker-av-lykke-også-når-ikke-er-på-fotballkamp