De gode forfatterne skriver på en måte som kan bli moderne, de middelmådige slik som var moderne og de dårlige slik som er moderne.


de-gode-forfatterne-skriver-på-måte-som-kan-bli-moderne-middelmådige-slik-som-var-moderne-og-dårlige-slik-som-er-moderne
forfattergodeforfatterneskrivermåtesomkanblimodernemiddelmådigeslikvarmoderneogdårligeermodernede godegode forfatterneforfatterne skriverskriver påen måtemåte somsom kankan blibli modernede middelmådigemiddelmådige slikslik somsom varvar modernemoderne ogog dede dårligedårlige slikslik somsom erer modernede gode forfatternegode forfatterne skriverforfatterne skriver påskriver på enpå en måteen måte sommåte som kansom kan blikan bli modernede middelmådige slikmiddelmådige slik somslik som varsom var modernevar moderne ogmoderne og deog de dårligede dårlige slikdårlige slik somslik som ersom er modernede gode forfatterne skrivergode forfatterne skriver påforfatterne skriver på enskriver på en måtepå en måte somen måte som kanmåte som kan blisom kan bli modernede middelmådige slik sommiddelmådige slik som varslik som var modernesom var moderne ogvar moderne og demoderne og de dårligeog de dårlige slikde dårlige slik somdårlige slik som erslik som er modernede gode forfatterne skriver pågode forfatterne skriver på enforfatterne skriver på en måteskriver på en måte sompå en måte som kanen måte som kan blimåte som kan bli modernede middelmådige slik som varmiddelmådige slik som var moderneslik som var moderne ogsom var moderne og devar moderne og de dårligemoderne og de dårlige slikog de dårlige slik somde dårlige slik som erdårlige slik som er moderne

Og jeg vil hevde at mens enkelte fremragende moderne forfattere kan være utviklende, så vil moderne litteratur som helhet virke nedbrytende. -Litteratur
og-jeg-vil-hevde-at-mens-enkelte-fremragende-moderne-forfattere-kan-være-utviklende-så-vil-moderne-litteratur-som-helhet-virke-nedbrytende
Slik hadde det seg at jeg gikk moderne og feminisert rundt i Stockholms gater med en rasende attenhundretallsmann i mitt indre. -Menn
slik-hadde-det-seg-at-jeg-gikk-moderne-og-feminisert-rundt-i-stockholms-gater-med-rasende-attenhundretallsmann-i-mitt-indre
Jeg skriver ikke moderne musikk. Jeg skriver bare god musikk. -Igor Stravinskij
jeg-skriver-ikke-moderne-musikk-jeg-skriver-bare-god-musikk
Det som er tidløst og evig i kunsten, er alltid moderne. -Kunst
det-som-er-tidløst-og-evig-i-kunsten-er-alltid-moderne
Telefonen er et moderne symbol på samvær som aldri finner sted. -Telefon
telefonen-er-et-moderne-symbol-på-samvær-som-aldri-finner-sted
All moderne amerikansk litteratur kommer fra en bok av Mark Twain som heter Huckleberry Finn. -Ernest Hemingway
all-moderne-amerikansk-litteratur-kommer-fra-bok-av-mark-twain-som-heter-huckleberry-finn