De fleste av oss kan huske en tid da en bursdag - spesielt hvis det var ens egen - lyste opp verden som om en annen sol var steget.


de-fleste-av-oss-kan-huske-tid-da-bursdag-spesielt-hvis-det-var-ens-egen-lyste-opp-verden-som-om-annen-sol-var-steget
robert wilson lyndflesteavosskanhusketiddabursdagspesielthvisdetvarensegenlysteoppverdensomomannensolstegetde flestefleste avav ossoss kankan huskehuske enen tidtid dada enen bursdagbursdagspesieltspesielt hvishvis detdet varvar ensens egenegenlystelyste oppopp verdenverden somsom omom enen annenannen solsol varvar stegetde fleste avfleste av ossav oss kanoss kan huskekan huske enhuske en tiden tid datid da enda en bursdagen bursdagspesielt hvisspesielt hvis dethvis det vardet var ensvar ens egenens egenlyste opplyste opp verdenopp verden somverden som omsom om enom en annenen annen solannen sol varsol var stegetde fleste av ossfleste av oss kanav oss kan huskeoss kan huske enkan huske en tidhuske en tid daen tid da entid da en bursdagda en bursdagspesielt hvis detspesielt hvis det varhvis det var ensdet var ens egenvar ens egenlyste opp verdenlyste opp verden somopp verden som omverden som om ensom om en annenom en annen solen annen sol varannen sol var stegetde fleste av oss kanfleste av oss kan huskeav oss kan huske enoss kan huske en tidkan huske en tid dahuske en tid da enen tid da en bursdagtid da en bursdagspesielt hvis det varspesielt hvis det var enshvis det var ens egendet var ens egenlyste opp verden somlyste opp verden som omopp verden som om enverden som om en annensom om en annen solom en annen sol varen annen sol var steget

Det er en ting som er veldig spesielt med Norge. Og det er at vi skulle gjøre veldig mye av det som allerede var gjort ellers i verden på mye kortere tid. -Norge og nordmenn
det-er-ting-som-er-veldig-spesielt-med-norge-og-det-er-at-vi-skulle-gjøre-veldig-mye-av-det-som-allerede-var-gjort-ellers-i-verden-på-mye-kortere
Jeg kan huske i gamle dager da en liberaler var en som var raus med sine egne penger. -Will Rogers
jeg-kan-huske-i-gamle-dager-da-liberaler-var-som-var-raus-med-sine-egne-penger
Det forekommer meg at hvis du og jeg må velge mellom to måter å tenke eller handle på, da burde vi huske på at vi skal dø, og prøve å leve slik at vår død ikke vekker glede i verden. -John Steinbeck
det-forekommer-meg-at-hvis-du-og-jeg-må-velge-mellom-to-måter-å-tenke-eller-handle-på-da-burde-vi-huske-på-at-vi-skal-dø-og-prøve-å-leve-slik
Til tross for at vi har for øye all vår elendighet, som knuger oss ned og tar strupetak på oss, eier vi i oss et ukuelig instinkt som løfter oss opp. -Blaise Pascal
til-tross-for-at-vi-har-for-øye-all-vår-elendighet-som-knuger-oss-ned-og-tar-strupetak-på-oss-eier-vi-i-oss-et-ukuelig-instinkt-som-løfter-oss
Vår tid er virkelig en tid for omvurdering av alle verdier. Menneskehetens prosesjon runder et hjørne, og det som tidligere var en retning oppad, blir nå retningen nedover. -Ludwig Wittgenstein
vår-tid-er-virkelig-tid-for-omvurdering-av-alle-verdier-menneskehetens-prosesjon-runder-et-hjørne-og-det-som-tidligere-var-retning-oppad-blir-nå
Det er vår ytre lykke som gir oss de fleste fiender. -Lykke
det-er-vår-ytre-lykke-som-gir-oss-fleste-fiender