De bærer seg ad som hærførere som ikke klarer å erobre et land, og som forgifter drikkevannet i stedet.


de-bærer-seg-ad-som-hærførere-som-ikke-klarer-å-erobre-et-land-og-som-forgifter-drikkevannet-i-stedet
montesquieubærersegadsomhærførereikkeklarererobreetlandogforgifterdrikkevannetstedetde bærerbærer segseg adad somsom hærførerehærførere somsom ikkeikke klarerklarer åå erobreerobre etet landog somsom forgifterforgifter drikkevannetdrikkevannet ii stedetde bærer segbærer seg adseg ad somad som hærføreresom hærførere somhærførere som ikkesom ikke klarerikke klarer åklarer å erobreå erobre eterobre et landog som forgiftersom forgifter drikkevannetforgifter drikkevannet idrikkevannet i stedetde bærer seg adbærer seg ad somseg ad som hærføreread som hærførere somsom hærførere som ikkehærførere som ikke klarersom ikke klarer åikke klarer å erobreklarer å erobre etå erobre et landog som forgifter drikkevannetsom forgifter drikkevannet iforgifter drikkevannet i stedetde bærer seg ad sombærer seg ad som hærførereseg ad som hærførere somad som hærførere som ikkesom hærførere som ikke klarerhærførere som ikke klarer åsom ikke klarer å erobreikke klarer å erobre etklarer å erobre et landog som forgifter drikkevannet isom forgifter drikkevannet i stedet

Den som ikke våger seg utover virkeligheten, vil aldri erobre sannheten. -Virkelighet
den-som-ikke-våger-seg-utover-virkeligheten-vil-aldri-erobre-sannheten
Den som bærer sin moral som han bærer sin beste drakt, burde heller gå naken. -Moral
den-som-bærer-moral-som-han-bærer-beste-drakt-burde-heller-gå-naken
Hva er det for slags mennesker som ikke tåler å se blod, men som klarer å se tårer? -Tåre
hva-er-det-for-slags-mennesker-som-ikke-tåler-å-se-blod-men-som-klarer-å-se-tårer
Jeg beundrer disse som alltid klarer å holde humøret oppe, finne noe å glede seg over. -Odd Børretzen
jeg-beundrer-disse-som-alltid-klarer-å-holde-humøret-oppe-finne-noe-å-glede-seg-over
De som ikkje klarer å ete sæ mætt, klarer ikkje å sleike sæ mætt heller. -Mat
de-som-ikkje-klarer-å-ete-sæ-mætt-klarer-ikkje-å-sleike-sæ-mætt-heller