Dans er en ypperlig øvelse for unge piker. Det gir dem den første fornemmelse av hva en mann har i sinne før han gjør det.


dans-er-ypperlig-øvelse-for-unge-piker-det-gir-dem-den-første-fornemmelse-av-hva-mann-har-i-sinne-før-han-gjør-det
christopher morleydanserypperligøvelseforungepikerdetgirdemdenførstefornemmelseavhvamannharsinneførhangjørdetdans erer enen ypperligypperlig øvelseøvelse forunge pikerdet girgir demdem denden førsteførste fornemmelsefornemmelse avav hvahva enen mannmann harhar ii sinnesinne førfør hanhan gjørgjør detdans er ener en ypperligen ypperlig øvelseypperlig øvelse forøvelse for ungefor unge pikerdet gir demgir dem dendem den førsteden første fornemmelseførste fornemmelse avfornemmelse av hvaav hva enhva en mannen mann harmann har ihar i sinnei sinne førsinne før hanfør han gjørhan gjør detdans er en ypperliger en ypperlig øvelseen ypperlig øvelse forypperlig øvelse for ungeøvelse for unge pikerdet gir dem dengir dem den førstedem den første fornemmelseden første fornemmelse avførste fornemmelse av hvafornemmelse av hva enav hva en mannhva en mann haren mann har imann har i sinnehar i sinne føri sinne før hansinne før han gjørfør han gjør detdans er en ypperlig øvelseer en ypperlig øvelse foren ypperlig øvelse for ungeypperlig øvelse for unge pikerdet gir dem den førstegir dem den første fornemmelsedem den første fornemmelse avden første fornemmelse av hvaførste fornemmelse av hva enfornemmelse av hva en mannav hva en mann harhva en mann har ien mann har i sinnemann har i sinne førhar i sinne før hani sinne før han gjørsinne før han gjør det

De er ganske umulige - de unge piker, så snart det er tale om fest eller dans. -Ungdom
de-er-ganske-umulige-unge-piker-så-snart-det-er-tale-om-fest-eller-dans
Den som gjør det lett for de unge, gjør det vanskelig for dem. -Ungdom
den-som-gjør-det-lett-for-unge-gjør-det-vanskelig-for-dem
Lykkelig er den mann som har en kone som forteller ham hva han skal gjøre, og en sekretær som gjør det. -Lord Mancroft
lykkelig-er-den-mann-som-har-kone-som-forteller-ham-hva-han-skal-gjøre-og-sekretær-som-gjør-det
Enhver mann er virkelig lykkelig to ganger i sitt liv: like etter han har truffet sin første kjærlighet, og like etter han har forlatt den siste. -H. L. Mencken
enhver-mann-er-virkelig-lykkelig-to-ganger-i-sitt-liv-like-etter-han-har-truffet-første-kjærlighet-og-like-etter-han-har-forlatt-den-siste
Før i tiden kunne en kvinne huske sitt første kyss hele livet. I dag er det mange kvinner som ikke en gang husker sin første mann. -Walter Winchell
før-i-tiden-kunne-kvinne-huske-sitt-første-kyss-hele-livet-i-dag-er-det-mange-kvinner-som-ikke-gang-husker-første-mann