Da ordene forsvant, var det likevel noen som fant dem – ordene som trøstet, ordene som inspirerte, ordene som ga håp. Da motet sviktet, var det likevel noen som turte. Da tårene rant, var det noen som holdt igjen sine egne, og heller tørket en venns.


da-ordene-forsvant-var-det-likevel-noen-som-fant-dem-ordene-som-trøstet-ordene-som-inspirerte-ordene-som-ga-håp-da-motet-sviktet-var-det-likevel
tjueandre julidaordeneforsvantvardetlikevelnoensomfantdemtrøstetinspirertegahåpmotetsviktetturtetårenerantholdtigjensineegneoghellertørketvennsordene forsvantvar detdet likevellikevel noennoen somsom fantfant demdem –ordene somsom trøstetordene somsom inspirerteordene somsom gaga håpda motetmotet sviktetvar detdet likevellikevel noennoen somsom turteda tårenetårene rantvar detdet noennoen somsom holdtholdt igjenigjen sinesine egneog hellerheller tørkettørket enen vennsda ordene forsvantvar det likeveldet likevel noenlikevel noen somnoen som fantsom fant demfant dem –dem – ordene– ordene somordene som trøstetordene som inspirerteordene som gasom ga håpda motet sviktetvar det likeveldet likevel noenlikevel noen somnoen som turteda tårene rantvar det noendet noen somnoen som holdtsom holdt igjenholdt igjen sineigjen sine egneog heller tørketheller tørket entørket en venns

Jeg kan ikke tenke meg noen som er større i kjeften enn de som sier at de har lagt de store ordene bak seg og bare forholder seg til de små ordene. -Ord
jeg-kan-ikke-tenke-meg-noen-som-er-større-i-kjeften-enn-som-sier-at-har-lagt-store-ordene-bak-seg-og-bare-forholder-seg-til-små-ordene
På et visst tidspunkt burde jeg ha funnet de ordene som kunne ha holdt henne tilbake, men jeg fant dem ikke. -Skilsmisse
på-et-visst-tidspunkt-burde-jeg-funnet-ordene-som-kunne-holdt-henne-tilbake-men-jeg-fant-dem-ikke
Er det ikke ordene som skiller oss fra hverandre? Er det ikke ordene som er menneskehetens forbannelse? -Ord
er-det-ikke-ordene-som-skiller-oss-fra-hverandre-er-det-ikke-ordene-som-er-menneskehetens-forbannelse
Stillhet mellom ordene gir fylde til ordene. -Ord
stillhet-mellom-ordene-gir-fylde-til-ordene
Jeg har aldri møtt noen som ikke var imot krig. Til og med Hitler og Mussolini var det, ifølge dem selv. -David Low
jeg-har-aldri-møtt-noen-som-ikke-var-imot-krig-til-og-med-hitler-og-mussolini-var-det-ifølge-dem-selv
I selvbiografiene slites ordene ned som skillemynt. -Selvbiografi
i-selvbiografiene-slites-ordene-ned-som-skillemynt