Døden gjør livet meningsløst fordi alt vi noensinne har strevd for, opphører med den, og den gjør livet meningsfylt fordi dens nærvær gjør det lille vi har av det, umistelig, hvert øyeblikk kostbart.


døden-gjør-livet-meningsløst-fordi-alt-vi-noensinne-har-strevd-for-opphører-med-den-og-den-gjør-livet-meningsfylt-fordi-dens-nærvær-gjør-det
karl ove knausgårddødengjørlivetmeningsløstfordialtvinoensinneharstrevdforopphørermeddenogdenmeningsfyltdensnærværdetlilleavdetumistelighvertøyeblikkkostbartdøden gjørgjør livetlivet meningsløstmeningsløst fordifordi altalt vivi noensinnenoensinne harhar strevdstrevd foropphører medmed denog denden gjørgjør livetlivet meningsfyltmeningsfylt fordifordi densdens nærværnærvær gjørgjør detdet lillelille vivi harhar avav dethvert øyeblikkøyeblikk kostbartdøden gjør livetgjør livet meningsløstlivet meningsløst fordimeningsløst fordi altfordi alt vialt vi noensinnevi noensinne harnoensinne har strevdhar strevd foropphører med denog den gjørden gjør livetgjør livet meningsfyltlivet meningsfylt fordimeningsfylt fordi densfordi dens nærværdens nærvær gjørnærvær gjør detgjør det lilledet lille vilille vi harvi har avhar av dethvert øyeblikk kostbart

Hvis en hund hopper opp på fanget ditt, er det fordi den er glad i deg. Hvis en katt gjør det, er det fordi du har det varmeste fanget. -Alfred North Whitehead
hvis-hund-hopper-opp-på-fanget-ditt-er-det-fordi-den-er-glad-i-deg-hvis-katt-gjør-det-er-det-fordi-du-har-det-varmeste-fanget
Mange ødelegger ferien sin fordi de gjør for mye når de ikke gjør noe. -Konrad Klein
mange-ødelegger-ferien-fordi-gjør-for-mye-når-ikke-gjør-noe
Fantasi er en svært viktig del av det menneskelige. Dessverre er det mange som holder fantasien tilbake fordi de synes det er flaut. Det er synd, for det gjør livet deres fattigere. -Arne Næss
fantasi-er-svært-viktig-del-av-det-menneskelige-dessverre-er-det-mange-som-holder-fantasien-tilbake-fordi-synes-det-er-flaut-det-er-synd-for-det
Jeg ville ikke engang vite sannheten, fordi jeg allerede hadde gjettet den; livet er meningsløst. -Leo Tolstoj
jeg-ville-ikke-engang-vite-sannheten-fordi-jeg-allerede-hadde-gjettet-den-livet-er-meningsløst
Å skille seg fordi en ikke elsker en mann, er nesten like dumt som å gifte seg fordi en gjør det. -Skilsmisse
Å-skille-seg-fordi-ikke-elsker-mann-er-nesten-like-dumt-som-å-gifte-seg-fordi-gjør-det
Hvert øyeblikk i livet er et skritt videre mot døden. -Øyeblikk
hvert-øyeblikk-i-livet-er-et-skritt-videre-mot-døden