Blomstene på fjellet er formet som klokker og stjerner. Sagnet sier at det er fordi vidda ligger så nær himmelen.


blomstene-på-fjellet-er-formet-som-klokker-og-stjerner-sagnet-sier-at-det-er-fordi-vidda-ligger-så-nær-himmelen
peder w. cappelenblomstenefjelleterformetsomklokkerogstjernersagnetsieratdetfordividdaliggernærhimmelenblomstene påpå fjelletfjellet erer formetformet somsom klokkerklokker ogog stjernersagnet siersier atat detdet erer fordifordi viddavidda liggerligger såså nærnær himmelenblomstene på fjelletpå fjellet erfjellet er formeter formet somformet som klokkersom klokker ogklokker og stjernersagnet sier atsier at detat det erdet er fordier fordi viddafordi vidda liggervidda ligger såligger så nærså nær himmelenblomstene på fjellet erpå fjellet er formetfjellet er formet somer formet som klokkerformet som klokker ogsom klokker og stjernersagnet sier at detsier at det erat det er fordidet er fordi viddaer fordi vidda liggerfordi vidda ligger såvidda ligger så nærligger så nær himmelenblomstene på fjellet er formetpå fjellet er formet somfjellet er formet som klokkerer formet som klokker ogformet som klokker og stjernersagnet sier at det ersier at det er fordiat det er fordi viddadet er fordi vidda liggerer fordi vidda ligger såfordi vidda ligger så nærvidda ligger så nær himmelen

Nordmenns sanne religion er naturen. Våre guder heter Fjellet, Vidda og Havet. -Johan Galtung
nordmenns-sanne-religion-er-naturen-våre-guder-heter-fjellet-vidda-og-havet
Min kjærlighet ligger i omsorg for de fattige, så vær nær dem, og Jeg skal være nær dere. -Hadith
min-kjærlighet-ligger-i-omsorg-for-fattige-så-vær-nær-dem-og-jeg-skal-være-nær-dere
Tåken ligger på fjellene, myggen ligger i dalen, krokodillen ligger i vannet, og plikten ligger på den som styrer. -Styre
tåken-ligger-på-fjellene-myggen-ligger-i-dalen-krokodillen-ligger-i-vannet-og-plikten-ligger-på-den-som-styrer
Er alle dager like, er det fordi du har glemt å gripe det gode som skjer i livet mens solen går sin gang over himmelen. -Grip dagen
er-alle-dager-like-er-det-fordi-du-har-glemt-å-gripe-det-gode-som-skjer-i-livet-mens-solen-går-gang-over-himmelen