Blant livets plikter kjenner jeg ingenting som er viktigere enn å la være å rose det som ikke fortjener ros.


blant-livets-plikter-kjenner-jeg-ingenting-som-er-viktigere-enn-å-være-å-rose-det-som-ikke-fortjener-ros
sydney smithblantlivetsplikterkjennerjegingentingsomerviktigereennværerosedetikkefortjenerrosblant livetslivets plikterplikter kjennerkjenner jegjeg ingentingingenting somsom erer viktigereviktigere ennenn åla værevære åå roserose detdet somsom ikkeikke fortjenerfortjener rosblant livets plikterlivets plikter kjennerplikter kjenner jegkjenner jeg ingentingjeg ingenting somingenting som ersom er viktigereer viktigere ennviktigere enn åenn å laå la værela være åvære å roseå rose detrose det somdet som ikkesom ikke fortjenerikke fortjener rosblant livets plikter kjennerlivets plikter kjenner jegplikter kjenner jeg ingentingkjenner jeg ingenting somjeg ingenting som eringenting som er viktigeresom er viktigere enner viktigere enn åviktigere enn å laenn å la væreå la være åla være å rosevære å rose detå rose det somrose det som ikkedet som ikke fortjenersom ikke fortjener rosblant livets plikter kjenner jeglivets plikter kjenner jeg ingentingplikter kjenner jeg ingenting somkjenner jeg ingenting som erjeg ingenting som er viktigereingenting som er viktigere ennsom er viktigere enn åer viktigere enn å laviktigere enn å la væreenn å la være åå la være å rosela være å rose detvære å rose det somå rose det som ikkerose det som ikke fortjenerdet som ikke fortjener ros

Man kan være nærmere Vårherre blant folk som banner enn blant mennesker som ber. -Kjell Arild Pollestad
man-kan-være-nærmere-vårherre-blant-folk-som-banner-enn-blant-mennesker-som-ber
Jeg er guttens mor; jeg får hjelpe; det er ikke mer enn jeg plikter; lage det som best når andre svikter. -Henrik Ibsen
jeg-er-guttens-mor-jeg-får-hjelpe-det-er-ikke-mer-enn-jeg-plikter-lage-det-som-best-når-andre-svikter
Mennesket fristes ikke likt, ett fristes mer enn et annet. Fortjener det andre mer ros, fordi det kanskje slapp helere fram? -Gabriel Scott
mennesket-fristes-ikke-likt-ett-fristes-mer-enn-et-annet-fortjener-det-andre-mer-ros-fordi-det-kanskje-slapp-helere-fram
Det er onsdagslivet som fortjener begeistring og onsdagsmennesket som fortjener hyllest. -Onsdag
det-er-onsdagslivet-som-fortjener-begeistring-og-onsdagsmennesket-som-fortjener-hyllest
Nødvendigheten kjenner ingen lov. Jeg vet om advokater som heller ikke kjenner noen. -Benjamin Franklin
nødvendigheten-kjenner-ingen-lov-jeg-vet-om-advokater-som-heller-ikke-kjenner-noen
Det er håp for den som hører til blant alle de levende. Det er bedre å være en levende hund enn en død løve. -Leve
det-er-håp-for-den-som-hører-til-blant-alle-levende-det-er-bedre-å-være-levende-hund-enn-død-løve